Chuig an bpríomhábhar
Fóram an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh

Glacadh leis na hÚdaráis Náisiúnta ar Conas a chinntiú do Sínithe Faigh Fíoraithe

Arna nuashonrú an: 17/11/2022

Níl sé éasca 1 mhilliún síniú a bhailiú agus ní hé sin an líne chríochnaithe do do TES. Tar éis na sínithe sin go léir a bhailiú, tá sé in am iad a chur isteach lena bhfíorú trí roinnt céimeanna den phróiseas fíoraithe. Ar an gcéad dul síos, ní mór duit na sínithe a ghrúpáil de réir náisiúntachta. Ar an dara dul síos, ní mór duit na sínithe a sheoladh chuig na húdaráis náisiúnta ainmnithe i ngach Ballstát. Ar an tríú dul síos, bíonn 3 mhí ag na húdaráis náisiúnta chun do shínithe a fhíorú. A luaithe a bheidh na sínithe bailíochtaithe, gheobhaidh tú deimhniú fíoraithe ó gach Ballstát. Nuair a bheidh gach deimhniú fíoraithe faighte agat agus na tairseacha is gá comhlíonta agat, is féidir leat do thionscnamh a chur faoi bhráid an Choimisiúin ar deireadh!

Chun tuiscint níos fearr a fháil ar an bpróiseas fíorúcháin agus conas sínithe neamhbhailí ó shaoránaigh atá ag tacú le tionscnamh a sheachaint, chuireamar cúigear údarás náisiúnta ón mBeilg, ón tSeicia, ón Eastóin, ó Lucsamburg agus ón tSualainn faoi agallamh. Is aireachtaí inmheánacha, coimisiúin toghcháin nó clárlanna daonra de ghnáth iad na húdaráis atá i gceannas ar shínithe a fhíorú. Ba é an sprioc a bhí againn, sna hagallaimh sin, a thuiscint cén fáth a ndiúltaítear do shínithe uaireanta agus roinnt leideanna agus cleasanna a bhailiú d’eagraithe. 

Roinnt príomhbhealaí agus leideanna ó na húdaráis náisiúnta:

Nuair a iarrtar ar shaoránaigh bhur dtionscnamh a shíniú trí bhailiú páipéir nó ar líne:

1. A chur in iúl do shaoránaigh nach bhfuil a síniú bailí ach amháin nuair atá siad sean go leor chun tacú le tionscnaimh Eorpacha ó na saoránaigh.

Leag na húdaráis náisiúnta uile béim ar a thábhachtaí atá sé a chinntiú go bhfuil an saoránach sean go leor chun an tionscnamh a shíniú. Is minic nach mór do na húdaráis náisiúnta síniú a dhiúltú toisc nach bhfuil an saoránach in aois vótála. I gcás fhormhór na mBallstát atá 18 mbliana d’aois, ach tá roinnt eisceachtaí ann: An Eastóin (16), an Ghréig (17), Málta (16), an Ostair (16). D’fhéadfadh sé sin athrú de réir rogha gach tíre. Mar shampla, sa Bheilg amhail ón 1 Bealtaine 2023 is é 16 an aois íosta vótála do na toghcháin Eorpacha, rud a chiallaíonn go mbeidh na Beilgeaigh idir 16-18 mbliana d’aois in ann tacú le TESanna a thosóidh ón dáta sin. Nuair a úsáideann tú lárchóras bailithe ar líne an Choimisiúin, cuirtear na saoránaigh ar an eolas faoin gceanglas sin ar leathanach an tsínithe.

Na saoránaigh a chur ar an eolas go soiléir faoi na ceanglais a bhaineann le TES a shíniú: incháilithe chun vótáil i dtoghcháin Eorpacha agus Saoránach AE. Thug na húdaráis náisiúnta faoi deara go ndiúltaítear don chuid is mó de na sínithe ama toisc nach bhfuil an saoránach in aois nó nach saoránach den Aontas é.

 

2. Mínigh do shaoránaigh a thábhachtaí atá sé an fhoirm a líonadh isteach, bíodh sin ar líne nó trí pháipéar, go hiomlán agus i gceart.

Diúltófar go leor sínithe de bharr foirmeacha neamhiomlána. Chomh maith leis sin, i gcás sínithe páipéir, cinntigh go bhfuil na daoine ag scríobh go soiléir. Ba iad na botúin ba choitianta a bhí ag na húdaráis náisiúnta uimhreacha aitheantais pearsanta míchearta nó neamhiomlána, ainmneacha míchearta agus dáta breithe mícheart. Ná déan dearmad a chur i gcuimhne i gcónaí do shaoránaigh nach mór dóibh a n-ainm dlíthiúil iomlán a úsáid agus tionscnamh á shíniú acu.

Mhínigh an t-údarás náisiúnta as Lucsamburg solúbthacht áirithe nuair is féidir: “Le linn sínithe páipéir a fhíorú de láimh, déanaimid iarracht botúin a d’fhéadfadh a bheith ag an sínitheoir a chur san áireamh (amhail an chéad ainm/an t-ainm deireanach a mhalartú, lá breithe agus mí breithe a mhalartú, etc.). I gcásanna áirithe, áfach, níl aon rogha againn ach diúltú don síniú.”

Saoránaigh a threorú agus do thionscnamh á shíniú agat lena chinntiú go gcríochnófar gach céim. Tá an Fóram ag ullmhú bileog eolais ar féidir leat tagairt a dhéanamh dó ar do láithreán gréasáin féin chun saoránaigh a chur ar an eolas faoi na leideanna seo.

Chun teacht ar na riachtanais sonraí do gach Ballstát nach mór do na saoránaigh a chur ar fáil agus tionscnamh á shíniú acu, cliceáil anseo

 

3. Sínitheoirí a chur ar an eolas faoi na rialacha dochta maidir le cosaint sonraí agus go nglactar go han-dáiríre le príobháideachas a gcuid sonraí! 

D’fhéadfadh drogall a bheith ar shaoránaigh faisnéis phearsanta a chur ar fáil chun do thionscnamh a shíniú, mar sin is chun do leasa freisin é a mhíniú do na saoránaigh conas a úsáidfear a gcuid faisnéise pearsanta agus a chinntiú go bhfuil sé slán. Chuir na húdaráis náisiúnta i bhfios go láidir nach ndéantar an fhaisnéis a chuireann saoránaigh ar fáil a shábháil ná a thabhairt amach choíche le linn an phróisis fíorúcháin, gurb é cuspóir na faisnéise sin amháin a áirithiú gur saoránaigh de chuid an Aontais iad na saoránaigh a shíníonn an tionscnamh agus go bhfuil siad incháilithe chun vótáil i dtoghcháin Eorpacha. Féach na ceisteanna agus freagraí maidir le príobháideachas sonraí ar shuíomh gréasáin an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh ar féidir leat tagairt a dhéanamh dóibh:  https://citizens-initiative.europa.eu/how-it-works/faq_en#Data-protection

 

4. Coinnigh sínithe páipéir ó shaoránaigh a bhfuil náisiúntachtaí éagsúla acu ar leithligh, ná lig dóibh síniú ar an bpáipéar céanna! Cuimhnigh gur gá duit na sínithe a chur isteach de réir náisiúntachta.

 

5. Saoránaigh a spreagadh chun an t -ardán sínithe ar líne a úsáid. Déantar roinnt seiceálacha uathoibríocha ar an ardán ar líne a laghdaíonn an dóchúlacht go ndiúltófar don síniú. Cuimhnigh ar thionscnaimh a cláraíodh tar éis dheireadh 2022, ní bheidh tú in ann ach Córas Bailithe Ar Líne an Choimisiúin a úsáid.

 

Cuimhnigh, tá sé tábhachtach saoránaigh a threorú sa phróiseas bailithe sínithe trí iad a chur ar an eolas faoi na sonraí uile is gá chun tionscnamh a shíniú, i.e. na sonraí is gá chun é a shíniú agus na rialacha cosanta sonraí. I ndeireadh na dála, de réir mar a bheidh níos mó saoránach ar an eolas faoi TESanna agus faoin bpróiseas maidir le tionscnamh a shíniú, beidh sé níos éasca duit, mar eagraí, sínithe bailíochtaithe a bhailiú. Ach ná déan dearmad, tagann bailiú sínithe rathúil ó straitéis feachtais dea-phleanáilte agus dea-fheidhmithe!

 

Má tá aon cheist eile agat faoin bpróiseas fíoraithe nó faoi aon ghné eile de phróiseas an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh, ná bíodh drogall ort do cheisteanna a chur faoi bhráid Comhairle maidir le Fóram an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh. 

 

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi bhailiú sínithe, féach ar Conas Sínithe a Bhailiú

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi fheachtas a eagrú, féach ar Conas Feachtas a Eagrú

Chun tuilleadh a fhoghlaim faoin bpróiseas fíoraithe agus aighneachta, féach ar ár gcúrsa ar líne (Modúl 3, Fíorú agus Aighneacht)

 

Ar mhaith leat ceisteanna eile a chur ar údaráis náisiúnta maidir leis an bpróiseas fíorúcháin? Cuir do cheisteanna isteach sa roinn nótaí tráchta thíos.

 

 

Author of Blog Post - Vasiliki M

 

Rannchuiditheoirí

Vasiliki Mustakis

Foireann Fhóram an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh

Comhordaitheoir Rannpháirtíochta an Daonlathais, Seirbhís Gníomhaíochta na Saoránach Eorpach (ECAS) 

Fág do thuairim

Le go mbeidh tú in ann nótaí tráchta a fhágáil, ní mór duit fíordheimhniúclárú.
Séanadh: Na tuairimí atá curtha in iúl ar Fhóram an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh, is é dearcadh a n-údar amháin a léiríonn siad agus ní féidir a thuiscint in aon chor go léiríonn siad seasamh an Choimisiúin Eorpaigh nó an Aontais Eorpaigh.