Prejsť na hlavný obsah
Fórum európskej iniciatívy občanov

Národné iniciatívy občanov verzus európske iniciatívy občanov: proporčne sa vyžaduje viac podpisov v kratšom časovom rámci.

Dátum aktualizácie: 26/10/2023

Hoci mnohé členské štáty Európskej únie umožňujú účasť občanov na legislatívnom procese prostredníctvom iniciatív občanov, žiadny z nich neposkytuje podporu organizátorom iniciatív európskych iniciatív občanov, ktorú Európska komisia ponúka prostredníctvom Fóra európskej iniciatívy občanov. Ide o jeden z hlavných zistení nedávneho prieskumu medzi vnútroštátnymi orgánmi zo štrnástich členských štátov o regulácii a využívaní nástrojov iniciatívy občanov. 

Vnútroštátne iniciatívy občanov si vo všeobecnosti vyžadujú vyšší percentuálny podiel podpisov a poskytujú organizátorom kratší čas na ich zber v porovnaní s prahovou hodnotou a časovým rámcom pre úspešný zber podpisov európskych iniciatív občanov. 

Cieľom konzultácie, ktorú uskutočnila organizácia Democracy International v období od marca do júna 2023, bolo zhromaždiť najlepšie postupy v špecifikáciách a postupoch týkajúcich sa vnútroštátnych programov, ktorými sa stanovujú iniciatívy alebo podobné druhy petičných nástrojov, ktoré zahŕňajú zber podpisov na vnútroštátnej úrovni. Cieľom konzultácie bolo konkrétne zhromaždiť pravidlá pre organizátorov týkajúce sa spôsobu, akým sa majú iniciatívy zriaďovať, podporných služieb ponúkaných organizátorom, online infraštruktúry súvisiacej s iniciatívou, prahových hodnôt pre zber podpisov a toho, či je voľbou online zber podpisov, ako aj spôsobu riadenia digitálnych podpisov a minimálneho počtu signatárov vnútroštátnych iniciatív v členských štátoch.

Od 13 z 18 krajín boli doručené platné odpovede s nástrojmi na účasť občanov: Rakúsko, Bulharsko, Dánsko, Fínsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko a Španielsko.

Postupy

Všetkých 13 krajín funguje podobným spôsobom, pokiaľ ide o postup a špecifikácie nástrojov občanov.  Podobne ako v prípade európskej iniciatívy občanov aj niektoré vnútroštátne orgány požadujú vytvorenie skupiny organizátorov. V prípade európskej iniciatívy občanov je to skupina 7 občanov EÚ žijúcich v 7 rôznych členských štátoch. V prípade 13 krajín uvedených v tejto štúdii sa požiadavky v jednotlivých krajinách líšia. 

Napríklad v Poľsku musí mať legislatívny výbor zložený z 15 osôb. V Lotyšsku musí byť skupina 10 občanov oprávnených voliť. Vo Fínsku je požiadavkou skupina najmenej piatich občanov oprávnených voliť s jedným zástupcom a jedným náhradníkom. V Maďarsku sa referendum začína zberom podpisov 20 až 30 osôb.  

Pokiaľ ide o zber podpisov, počet podpisov a pridelený čas na zber týchto podpisov sa v jednotlivých analyzovaných krajinách mierne líšia. V európskej iniciatíve občanov musia organizátori zozbierať aspoň 1 milión podpisov podpory, pričom musia dosiahnuť minimálnu prahovú hodnotu aspoň v siedmich krajinách EÚ. V prípade európskej iniciatívy občanov sú prahové hodnoty pre podpis ako percentuálny podiel (všeobecnej) populácie vo väčšine krajín, s ktorými sa v tejto štúdii konzultovalo, nižšie ako v prípade porovnateľných nástrojov. Napríklad Bulharsko je jedinou krajinou, ktorá nemá žiadnu prahovú hodnotu pre počet podpisov potrebných na to, aby bola iniciatíva platná. V porovnaní s Lotyšskom, ktoré vyžaduje, aby desať percent jeho obyvateľstva bolo oprávnených voliť. Pozri konkrétne údaje pre každú krajinu v nasledujúcom grafe. 

Minimum number of signatories per Member State (as % of total population)

Pokiaľ ide o časový rámec na zber podpisov, pridelený čas na zber podpisov pre európsku iniciatívu občanov je v porovnaní s porovnateľnými vnútroštátnymi nástrojmi v tejto správe výrazne dlhší. Organizátori európskej iniciatívy občanov majú 12 mesiacov (1 rok) na zozbieranie aspoň 1 milióna podpisov. V Holandsku a Portugalsku nie je stanovená žiadna pevne stanovená lehota a v Španielsku je táto lehota deväť mesiacov. Pozri konkrétne údaje pre každú krajinu v nasledujúcom grafe.

 

Allotted time for signature collection (in days)

 

Online a offline systémy zberu podpisov a zberu podpisov

Od začiatku európska iniciatíva občanov ponúkala online zber podpisov (prostredníctvom individuálnych systémov zberu a teraz výlučne prostredníctvom centrálneho online systému na zber vyhlásení), ako aj offline (papierový) zber podpisov. Na porovnanie Litva, Holandsko, Dánsko, Lotyšsko, Rakúsko, Španielsko, Slovinsko, Fínsko a Portugalsko umožňujú zber online aj offline (papierových) podpisov, zatiaľ čo Bulharsko, Poľsko a Maďarsko nepovoľujú ani neposkytujú infraštruktúru na online zber podpisov. Slovensko na druhej strane ponúka len online systém zberu bez možnosti zberu podpisov v papierovej podobe.

Spomedzi krajín, ktoré majú možnosť zbierať podpisy online, oficiálny centralizovaný systém neposkytuje len Španielsko. V Holandsku, Lotyšsku, Portugalsku a Fínsku je popri centralizovanom systéme povolený aj alternatívny individuálny systém, ktorý musí schváliť každá krajina. Na to, aby organizátori mohli používať vlastný systém zberu vo Fínsku, potrebujú osvedčenie od Finish Communications Regulatory Authority.  

Pokiaľ ide o požiadavky na podpisovanie iniciatív, sú v podstate rovnaké ako v prípade európskej iniciatívy občanov. Signatári musia byť oprávnení voliť, musia mať najmenej 18 rokov (s výnimkou Lotyšska a Rakúska, kde v prípade petícií je minimálny vek 16 rokov), musia tiež uviesť meno, priezvisko, adresu a v závislosti od krajiny aj osobné identifikačné číslo. V prípade krajín, ktoré pracujú len s papierovými podpismi, sa vždy vyžaduje vlastnoručný podpis. V prípade Dánska, Fínska a Rakúska je používanie vnútroštátnej elektronickej identifikácie povolené.

Povedomie

Informovanosť občanov o existencii občianskych iniciatív sa v jednotlivých krajinách výrazne líši. Podľa príslušných orgánov v Bulharsku, Litve, Holandsku a Portugalsku tieto nástroje nie sú obľúbené a používajú sa len zriedka. Podobne Slovensko nahlásilo nástroj ako „nedostatočne využívaný“. Iba 5 krajín: Lotyšsko, Rakúsko, Slovinsko, Fínsko a Dánsko vykázali určitú mieru úspešnosti a relatívne vysokú mieru využívania. V Slovinsku sa využívanie nástroja od pandémie COVID-19 obzvlášť zvýšilo. V roku 2022 bolo zaregistrovaných 13 iniciatív a do polovice roka 2023 už bolo zaregistrovaných 12 nových iniciatív. Od roku 2013, keď bol tento nástroj spustený, bolo v Lotyšsku predložených 46 iniciatív. V Dánsku bolo za päť rokov existencie nástroja uverejnených na osobitnom webovom sídle 1500 návrhov. Podobne sa za posledných 11 rokov zvyšuje aj informovanosť o európskej iniciatíve občanov. Od roku 2012 bolo zaregistrovaných 103 európskych iniciatív občanov. Informovanosť o týchto nástrojoch participatívnej demokracie priamo súvisí s ich úspechom. Keďže o týchto nástrojoch je informovaných viac občanov, viac občanov spustí a podpíše iniciatívy. 

Nedostatok poznatkov o príslušných vnútroštátnych nástrojoch bol často spojený s nedostatkom komunikačných činností. Litva bola jedinou krajinou v tejto štúdii, v ktorej sa nástroj iniciatívy občanov propagoval vo vnútroštátnych médiách. Vo väčšine prípadov však o iniciatívach informujú len vládne webové sídla alebo im poskytujú informácie: snemovňa reprezentantov v Holandsku, webová stránka Parlamentu v Dánsku a Národná volebná kancelária v Maďarsku. Vo Fínsku tento nástroj propaguje široký okruh vládnych webových stránok, pričom jedna z nich, Demokratia.fi je webová stránka, ktorá sa používa na informovanie o službách demokracie na miestnej, vnútroštátnej a európskej úrovni. V prípade Španielska vnútroštátne orgány, s ktorými sa uskutočnili rozhovory, uviedli, že tento nástroj neposkytnú ani nezvyšujú informovanosť. Preto „nedostatočné využívanie“ nástrojov v týchto krajinách môže byť dôsledkom nedostatočnej komunikácie o nástroji.

 

Podpora organizátorov

Pokiaľ ide o podporu organizátorov, neexistuje žiadny členský štát, ktorý by poskytoval podporu organizátorom vnútroštátnej iniciatívy občanov, ktorá by bola porovnateľná s podporou, ktorú Európska komisia ponúka prostredníctvom fóra európskej iniciatívy občanov. V Holandsku, Poľsku, Fínsku a Lotyšsku možno informácie o národnej iniciatíve občanov nájsť alebo vyžiadať na ich príslušnej vládnej platforme. Neexistuje však žiadne centrum priamej pomoci podobné fóru európskej iniciatívy občanov, ktoré by bolo zriadené v žiadnej z krajín skúmaných na účely tejto štúdie. Bulharsko je jedinou krajinou, ktorá uviedla, že pomoc organizátorom poskytujú mimovládne organizácie alebo externé subjekty. 

Pokiaľ ide o financovanie, väčšina krajín neposkytuje organizátorom systémy financovania. Financovanie iniciatív pochádza najmä z vonkajších zdrojov, ako sú dary. V niektorých prípadoch sa dary musia oznamovať. Napríklad vo Fínsku sa musia nahlásiť dary presahujúce 1 500 EUR na darcu. Je to podobné európskej iniciatíve občanov, v ktorej sa musia uviesť zdroje podpory alebo financovania presahujúce 500 EUR. 

V tejto štúdii sú len dve krajiny, ktoré sa líšia od ostatných, pokiaľ ide o systémy financovania, ktoré majú organizátori k dispozícii: Španielsko a Rakúsko. Rakúsko je osobitným prípadom, v ktorom sa od organizátorov vyžaduje, aby zaplatili príspevok za svoju iniciatívu, ktorá sa má zaregistrovať (622 EUR za registráciu a 2 799,50 EUR po schválení žiadosti). Ak je iniciatíva úspešná (dodrží prahovú hodnotu pre zber podpisov atď.), náklady sa zúčtujú päťnásobne, čo je približne 17 000 EUR. Podobne Španielsko poskytuje finančné prostriedky aj v prípade úspešnej iniciatívy, t. j. keď sa iniciatíva dostane do Parlamentu, čo môže dosiahnuť až 341 000 EUR. Celkovo je prahová hodnota na získanie finančných prostriedkov od členských štátov, ktoré ju ponúkajú, pomerne vysoká.

Viac informácií: Zjednotení v rozmanitosti: prieskum medzi vnútroštátnymi orgánmi poukazuje na obrovské rozdiely v popularite, právnom postavení a vplyve iniciatív občanov v členských štátoch EÚ.

 

 

Odoslať komentár

Aby ste mohli pridávať poznámky, musíte sa prihlásiť alebo zaregistrovať.

Komentáre

Hasan Zaheer | 07/12/2023

Ďakujeme

ANDREW LUIZ MONTONE | 08/01/2024

Každý si zaslúži pochopiť a uznať občianstvo, keď má právo, ako je občianstvo iure sanguinis a občianstvo na základe pobytu.

Montone Lawyer

Valerio Piccolo | 09/03/2024

Neuveriteľné!

Valerio Piccolo

Taliansky právnik

Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti: Názory vyjadrené na Fóre európskej iniciatívy občanov odrážajú výlučne stanovisko ich autorov a v žiadnom prípade ich nemožno považovať za názory odrážajúce stanovisko Európskej komisie alebo Európskej únie.