Prejsť na hlavný obsah
Fórum európskej iniciatívy občanov

Vyhlásenie o prístupnosti

Toto vyhlásenie sa vzťahuje na obsah uverejnený na doméne https://citizens-initiative-forum.europa.eu/_sk.

Nevzťahuje sa na iný obsah alebo webové sídla uverejnené na jej subdoménach. Tieto webové sídla a ich obsah budú mať vlastné osobitné vyhlásenie o prístupnosti.

Toto webové sídlo spravuje Generálny sekretariát. Je navrhnuté tak, aby ho využívalo čo najviac ľudí vrátane osôb so zdravotným postihnutím.

Mali by ste mať možnosť:

 • bez problémov priblížiť zobrazenie až na 200 %,
 • pohybovať sa na väčšine webového sídla iba pomocou klávesnice,
 • pohybovať sa na väčšine webového sídla pomocou modernej čítačky obrazovky a softvéru na rozpoznávanie reči (na vašom počítači alebo telefóne).

Toto webové sídlo je navrhnuté v súlade s technickou normou pre webové sídla a mobilné aplikácie EN 301 549 v.3.2.1. Dôsledne sa teda dodržiava úroveň „AA“ usmernení pre prístupnosť obsahu webových stránok (verzia 2.1).

Stav súladu

Toto webové sídlo je čiastočne v súlade s technickou normou EN 301 549 v.3.2.1 a usmerneniami pre prístupnosť obsahu webových stránok 2.1, úroveň AA. Viac podrobností nájdete v časti „Neprístupný obsah“.

Webové sídlo bolo naposledy testované 14. novembra 2023.

Vypracovanie tohto vyhlásenia

Toto vyhlásenie bolo preskúmané 22. novembra 2023.

Vychádza zo základnej kontroly reprezentatívnej vzorky webových stránok odborníkom na prístupnosť, pričom sa využili prvky manuálneho i automatizovaného testovania.

Spätná väzba

Oceníme vašu spätnú väzbu v súvislosti s prístupnosťou webového sídla „Fórum európskej iniciatívy občanov“. Informujte nás, ak sa stretnete s prekážkami prístupnosti:

Na spätnú väzbu sa snažíme odpovedať do 15 pracovných dní odo dňa prijatia podnetu príslušným odborom Komisie.

Kompatibilita s prehliadačmi a asistenčnými technológiami

Webové sídlo „Fórum európskej iniciatívy občanov“ je navrhnuté tak, aby bolo kompatibilné s týmito najviac používanými asistenčnými technológiami:

 • najnovšia verzia prehliadačov Google Chrome a Apple Safari,
 • v kombinácii s najnovšími verziami JAWS, NVDA, VoiceOver a TalkBack.

Technické špecifikácie

Prístupnosť webového sídla „Fórum európskej iniciatívy občanov“ závisí pri práci s konkrétnou kombináciou webového prehliadača a akýchkoľvek asistenčných technológií alebo pluginov nainštalovaných vo vašom počítači od týchto technológií:

 • HTML,
 • WAI-ARIA,
 • CSS a
 • JavaScript.

Neprístupný obsah

Napriek nášmu maximálnemu úsiliu o zabezpečenie prístupnosti webového sídla „Fórum európskej iniciatívy občanov“ sme si vedomí niektorých obmedzení, ktoré sa snažíme odstrániť. Ďalej uvádzame opis známych obmedzení a potenciálnych riešení. Ak sa stretnete s problémom, ktorý nie je uvedený nižšie, kontaktujte nás.

Známe obmedzenia webového sídla „Fórum európskej iniciatívy občanov“:

 1. Prázdny opis predmetu stránky
 2. Chýbajúca hodnota atribútu lang
 3. Niektoré stránky majú slabý farebný kontrast
 4. Niektoré prvky nadpisov sa nepoužívajú konzistentne
 5. Niektoré obrázky nemajú opisy pre prvok alt text
 6. Niektoré funkcie nie sú prístupné len pomocou klávesnice
 7. Chýba určitý opis pre audio
 8. Určitý obsah nie je zachytený prostredníctvom prvkov landmarks 
 9. Niektoré značky nie sú správne prepojené s príslušnými poľami formulára
 10. Určitá nekonzistentnosť v logickom slede zamerania určitých prvkov
Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti: Názory vyjadrené na Fóre európskej iniciatívy občanov odrážajú výlučne stanovisko ich autorov a v žiadnom prípade ich nemožno považovať za názory odrážajúce stanovisko Európskej komisie alebo Európskej únie.