Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών

Δήλωση προσβασιμότητας

Η παρούσα δήλωση ισχύει για το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στον διαδικτυακό χώρο https://citizens-initiative-forum.europa.eu/_el.

Δεν ισχύει για άλλο περιεχόμενο ή ιστοτόπους που δημοσιεύονται σε οποιονδήποτε από τους υποχώρους του. Οι εν λόγω ιστότοποι και το περιεχόμενό τους θα έχουν τη δική τους, ειδική δήλωση προσβασιμότητας.

Ο ιστότοπος αυτός τελεί υπό τη διαχείριση της Γενικής Γραμματείας. Έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να χρησιμοποιείται από όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία.

Θα πρέπει να έχετε δυνατότητα:

 • μεγέθυνσης έως και 200 % χωρίς προβλήματα
 • πλοήγησης στο μεγαλύτερο μέρος του ιστότοπου χρησιμοποιώντας μόνο το πληκτρολόγιο
 • πλοήγησης στο μεγαλύτερο μέρος του ιστότοπου με τη χρήση σύγχρονου αναγνώστη οθόνης και λογισμικού αναγνώρισης ομιλίας (στον υπολογιστή ή το τηλέφωνό σας)

Ο σχεδιασμός του ιστότοπου έχει γίνει σύμφωνα με το τεχνικό πρότυπο για ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές EN 301 549 v.3.2.1, Το πρότυπο αυτό ακολουθεί πιστά το επίπεδο «AA» των κατευθυντήριων γραμμών για την προσβασιμότητα διαδικτυακού περιεχομένου (WCAG) έκδοση 2.1.

Κατάσταση συμμόρφωσης

Ο ιστότοπος αυτός συμμορφώνεται εν μέρει με το τεχνικό πρότυπο EN 301 549 v.3.2.1 και τις κατευθυντήριες γραμμές για την προσβασιμότητα διαδικτυακού περιεχομένου (WCAG) 2.1 επίπεδο ΑΑ. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. «Μη προσβάσιμο περιεχόμενο».

Ο ιστότοπος ελέγχθηκε τελευταία φορά στις 14/11/2023.

Σύνταξη της παρούσας δήλωσης

Η παρούσα δήλωση αναθεωρήθηκε στις 22/11/2023.

Η δήλωση βασίζεται σε στοιχειώδη έλεγχο αντιπροσωπευτικού δείγματος ιστοσελίδων από εμπειρογνώμονα ειδικευμένο σε θέματα προσβασιμότητας, που πραγματοποιήθηκε με τη χρήση συνδυασμού χειροκίνητων και αυτοματοποιημένων δοκιμών.

Ανατροφοδότηση

Οι παρατηρήσεις σας σχετικά με την προσβασιμότητα του ιστότοπου του Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών είναι ευπρόσδεκτες. Ενημερώστε μας αν αντιμετωπίσετε εμπόδια προσβασιμότητας:

Προσπαθούμε να απαντούμε στις παρατηρήσεις εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους από την αρμόδια υπηρεσία της Επιτροπής.

Συμβατότητα με προγράμματα περιήγησης και υποστηρικτική τεχνολογία

Ο ιστότοπος «του Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών» έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να είναι συμβατός με τις ακόλουθες ευρύτερα χρησιμοποιούμενες υποστηρικτικές τεχνολογίες:

 • την τελευταία έκδοση των προγραμμάτων περιήγησης Google Chrome και Apple Safari,
 • σε συνδυασμό με τις τελευταίες εκδόσεις των JAWS, NVDA, VoiceOver και TalkBack.

Τεχνικές προδιαγραφές

Η προσβασιμότητα του ιστότοπου του Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών βασίζεται στις ακόλουθες τεχνολογίες προκειμένου να λειτουργεί με τον συγκεκριμένο συνδυασμό προγράμματος περιήγησης και τυχόν υποστηρικτικών τεχνολογιών ή πρόσθετων εγκατεστημένων στον υπολογιστή σας:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Μη προσβάσιμο περιεχόμενο

Παρά τις προσπάθειές μας να διασφαλίσουμε την προσβασιμότητα του ιστοτόπου «του Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών», γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί, τους οποίους προσπαθούμε να άρουμε. Ακολουθεί περιγραφή γνωστών περιορισμών και πιθανών λύσεων. Ενημερώστε μας αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα που δεν αναφέρεται πιο κάτω.

Γνωστοί περιορισμοί του ιστοτόπου του «Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών»:

 1. Κενή περιγραφή του θέματος της σελίδας
 2. Λείπει η τιμή που αφορά το χαρακτηριστικό «lang»
 3. Ορισμένες σελίδες έχουν χαμηλή χρωματική αντίθεση
 4. Δεν υπάρχει συνέπεια στη χρήση ορισμένων στοιχείων των τίτλων
 5. Ορισμένες εικόνες δεν έχουν επεξήγηση
 6. Ορισμένες λειτουργίες δεν είναι προσβάσιμες μόνο με το πληκτρολόγιο
 7. Λείπει κάποια ακουστική περιγραφή
 8. Ορισμένα περιεχόμενα δεν περιέχονται σε ορόσημα 
 9. Ορισμένες ετικέτες δεν είναι σωστά συνδεδεμένες με τα αντίστοιχα πεδία της φόρμας
 10. Παρατηρείται έως ένα βαθμό ασυνέπεια στη λογική σειρά εστίασης για ορισμένα στοιχεία
Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Τα σχόλια που διατυπώνονται στο φόρουμ της ΕΠΠ αντανακλούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι αντανακλούν τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είστε έτοιμοι να καταχωρίσετε την πρωτοβουλία σας;

Θέλετε να υποστηρίξετε μια πρωτοβουλία; Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τρέχουσες ή παλαιότερες πρωτοβουλίες;