Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών

Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν

Η δήλωση περί ιδιωτικότητας της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών (ΕΠΠ) περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

Πράξη επεξεργασίας: Προώθηση και διευκόλυνση της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών (ΕΠΠ) μέσω επιγραμμικής συνεργατικής πλατφόρμας (Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών)

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Επιχειρησιακός υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων: Διοικητική μονάδα SG.A.1 «Προτεραιότητες πολιτικής και πρόγραμμα εργασίας»

Αριθμός καταχώρισης: DPR-EC-00828

1. Εισαγωγή

Στην παρούσα δήλωση περί ιδιωτικότητας επεξηγείται ο λόγος για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, ο τρόπος συλλογής, διαχείρισης και προστασίας όλων των παρεχόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι εν λόγω πληροφορίες, καθώς και τα δικαιώματα που έχετε ως προς τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Επίσης, προσδιορίζονται τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων στον οποίο μπορείτε να απευθυνθείτε για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, καθώς και του υπευθύνου προστασίας δεδομένων και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (στο εξής: Επιτροπή) δεσμεύεται να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και να σέβεται την ιδιωτικότητά σας. Η Επιτροπή συλλέγει και υποβάλλει σε περαιτέρω επεξεργασία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001).

Η παρούσα δήλωση περί ιδιωτικότητας αφορά τις πράξεις επεξεργασίας που διενεργούνται στην επιγραμμική συνεργατική πλατφόρμα (στο εξής: πλατφόρμα) της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών (ΕΠΠ) από τη διοικητική μονάδα SG.A.1. «Προτεραιότητες πολιτικής και πρόγραμμα εργασίας».

Η λειτουργία της πλατφόρμας έχει ανατεθεί από την Επιτροπή σε εξωτερικό ανάδοχο (στο εξής: υπεύθυνος λειτουργίας της πλατφόρμας). Ανάδοχος είναι η EUROPEAN CITIZEN ACTION SERVICE, μια οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του Βελγίου με έδρα στη διεύθυνση BeCentral, Cantersteen 12, 1000, Brussels, Βέλγιο. Ο υπεύθυνος λειτουργίας της πλατφόρμας ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία δεδομένων εξ ονόματος της Επιτροπής όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των εγγεγραμμένων χρηστών. 

 

2. Γιατί και πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν;

Σκοπός της επεξεργασίας:

Η πλατφόρμα παρέχει υποστήριξη κατά την προετοιμασία ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών πολιτών και προάγει τη συζήτηση σχετικά μ’ αυτές, καθώς και σχετικά με το ίδιο το μέσο και την υλοποίησή του [1].

Η πλατφόρμα εξυπηρετεί σημερινούς και μελλοντικούς διοργανωτές πρωτοβουλιών, εμπειρογνώμονες, ενδιαφερόμενα μέρη της κοινωνίας των πολιτών, την Επιτροπή και άλλα θεσμικά όργανα, και γενικότερα όλους τους πολίτες που ενδιαφέρονται για την ΕΠΠ.

Σκοπός της είναι να βοηθά τους (δυνητικούς) διοργανωτές που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν μια ΕΠΠ να βρουν εταίρους στην Ευρώπη για τη σύσταση της αναγκαίας ομάδας διοργανωτών, να διαμορφώσουν το περιεχόμενο της πρωτοβουλίας τους από κοινού με πιο έμπειρους συμμετέχοντες, να διοργανώσουν εκστρατείες, να μάθουν πώς να αντλούν κεφάλαια και να διεξάγουν εκστρατείες, καθώς και να ανταλλάσσουν εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές με άλλους διοργανωτές. Η πλατφόρμα παρέχει επίσης σε όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες τη δυνατότητα να συμμετέχουν και να παρακολουθούν τις συζητήσεις σχετικά, αφενός, με τις πρωτοβουλίες στα διάφορα στάδιά τους και, αφετέρου, με τις οριζόντιες πτυχές της λειτουργίας της ΕΠΠ.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της πλατφόρμας είναι:

 • ένα φόρουμ ειδήσεων και συζητήσεων, στο οποίο διεξάγονται διαδικτυακές συζητήσεις και δημοσιεύονται άρθρα σχετικά με τα θέματα της ΕΠΠ. Σκοπός είναι η ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών της κοινότητας της ΕΠΠ, η ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών, η εύρεση εταίρων, κ.λπ. 
 • μια ενότητα ενημέρωσης που προσφέρει υλικό καθοδήγησης σχετικά με τις πτυχές του κύκλου ζωής μιας ΕΠΠ, και
 • μια υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης, η οποία προσφέρει έναν μηχανισμό για την υποβολή ερωτήσεων και την παροχή άμεσης στήριξης.

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας για να έχετε τη δυνατότητα να συνδέεστε και να αλληλεπιδράτε περαιτέρω με την πλατφόρμα και τους άλλους εγγεγραμμένους χρήστες της, καθώς και για να διευκολύνουμε την οικοδόμηση μιας κοινότητας, τη συνεργασία και τις ανταλλαγές μεταξύ των χρηστών. Συγκεκριμένα, το όνομά σας και η φωτογραφία σας, εάν υπάρχει, θα εμφανίζεται δίπλα σε παρεμβάσεις που μπορεί να κάνετε στην πλατφόρμα και οι άλλοι χρήστες θα μπορούν να βλέπουν τις πληροφορίες στο προφίλ σας (εκτός από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση). Μπορεί επίσης να εμφανίζεστε στα αποτελέσματα αναζητήσεων που πραγματοποιούν οι άλλοι χρήστες με βάση τα κριτήρια «χώρα κατοικίας» και «τομέας ενδιαφέροντος». 

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν με τον ακόλουθο τρόπο:

 • Κάποια από τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω αυτοματοποιημένων πράξεων. Συγκεκριμένα:
  • κατά την πρώτη σύνδεσή σας στην πλατφόρμα, μόλις ζητήσετε να εγγραφείτε ως εγγεγραμμένος χρήστης της πλατφόρμας (κάνοντας κλικ στο σχετικό πεδίο της ηλεκτρονικής φόρμας), το όνομα, το επώνυμο και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση εισάγονται αυτόματα στο προφίλ χρήστη από την εφαρμογή EU Login (στην οποία πρέπει πρώτα να έχουν εγγραφεί και συνδεθεί οι εγγεγραμμένοι χρήστες) [2]· 
  • μετά την εγγραφή σας, το όνομά σας και η φωτογραφία σας, εάν υπάρχει, θα δημοσιεύονται αυτόματα δίπλα σε όλες τις παρεμβάσεις που δημοσιεύετε στην πλατφόρμα·
 • Εσείς συμπληρώνετε, αποθηκεύετε και επεξεργάζεστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και άλλες πληροφορίες στο προφίλ χρήστη σας με μη αυτόματο τρόπο (με εξαίρεση τα δεδομένα που εισάγονται από το EU Login)·
 • Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση γνωστοποιείται σε άλλους εγγεγραμμένους χρήστες μόνον αν δώσετε την έγκρισή σας·
 • Άλλες πράξεις που αφορούν τα δεδομένα σας εκτελούνται με μη αυτόματο τρόπο (σε ηλεκτρονική μορφή) από τον υπεύθυνο λειτουργίας της πλατφόρμας. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι εξής περιπτώσεις:
  • διεκπεραίωση των αιτήσεων που αφορούν την προστασία των δεδομένων σας (ιδίως των αιτήσεων διαγραφής προφίλ χρήστη που αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν σε διαδικασίες ενώπιον των δικαστηρίων της ΕΕ, των εθνικών δικαστηρίων, του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή ή του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν δεν θα χρησιμοποιηθούν για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, ούτε για την κατάρτιση προφίλ.

3. Με ποια ή με ποιες νομικές βάσεις επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν;

Η υλοποίηση της πλατφόρμας βασίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.

Εάν είστε εξωτερικός χρήστης, η επεξεργασία των δεδομένων που σας ζητούνται ως υποχρεωτικά είναι σύννομη σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, το οποίο αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στο όργανο ή τον οργανισμό της Ένωσης» και «(...) για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας».

Η επεξεργασία πρόσθετων δεδομένων που μπορεί να παράσχετε προαιρετικά βασίζεται στη συναίνεσή σας και, ως εκ τούτου, είναι σύννομη σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, το οποίο αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία «το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς».

Εάν εξεταστούν μεμονωμένα, τα δεδομένα σας που υποβάλλονται σε επεξεργασία δεν εμπίπτουν σε καμία από τις κατηγορίες των οποίων η επεξεργασία απαγορεύεται σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 («ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»), εκτός εάν ισχύει οποιοσδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725. Ωστόσο, το γεγονός ότι συμμετέχετε στις δραστηριότητες της πλατφόρμας με σκοπό τη διοργάνωση συγκεκριμένης πρωτοβουλίας μπορεί να αποκαλύπτει τις πολιτικές απόψεις σας. Επομένως, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν μπορεί να είναι ευαίσθητα επειδή συνδέονται με πρωτοβουλία η οποία είναι ευαίσθητη από πολιτική άποψη.

Συνεπώς, ανάλογα με το αντικείμενο και τον βαθμό ευαισθησίας της πρωτοβουλίας σας, τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία μπορεί να θεωρηθούν ως δεδομένα που αποκαλύπτουν πολιτικές απόψεις.

Μολονότι εσείς είστε που αποφασίζετε το περιεχόμενο που θέλετε να δημοσιεύσετε, εάν το περιεχόμενο αυτό είναι πολιτικά ευαίσθητο, τεκμαίρεται ότι έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία αυτών των ευαίσθητων δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή, βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 2 στοιχείο α), η επεξεργασία δεν απαγορεύεται.

Εάν είστε διαχειριστής της πλατφόρμας (δηλαδή χρήστης της πλατφόρμας με αυξημένη προνομιακή πρόσβαση στο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου της πλατφόρμας), τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συμβατική βάση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ) (υπεύθυνος λειτουργίας της πλατφόρμας) και στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) (προσωπικό της Επιτροπής που είναι αρμόδιο για την ΕΠΠ ή για το εργαλείο ΤΠ της πλατφόρμας) του κανονισμού (EE) 2018/1725.

4. Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε και υποβάλλουμε σε περαιτέρω επεξεργασία;

Για να συνδεθείτε στην πλατφόρμα ως εγγεγραμμένος χρήστης (ακόμα κι αν είστε διαχειριστής της πλατφόρμας) πρέπει πρώτα να εγγραφείτε μέσω της υπηρεσίας ταυτοποίησης EU Login της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τα δεδομένα που παρέχετε για τον σκοπό αυτόν διέπονται από τη δήλωση περί ιδιωτικότητας της υπηρεσίας διαχείρισης ταυτοτήτων και πρόσβασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (IAMS) [3].

Αφού εγγραφείτε και ταυτοποιηθείτε μέσω της υπηρεσίας ταυτοποίησης EU Login, κατά την πρώτη σας σύνδεση στην πλατφόρμα, θα δημιουργηθεί για σας ένα προφίλ χρήστη στη βάση δεδομένων της πλατφόρμας, στο οποίο θα εισαχθούν αυτόματα από τη βάση δεδομένων που διαχειρίζεται η IAMS το όνομα, το επώνυμο και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

Θα σας ζητηθεί επίσης να παράσχετε (προαιρετικά) τα παρακάτω δεδομένα/πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα για να συμπληρώσετε το προφίλ χρήστη σας:

 • ιθαγένεια
 • γλώσσα προτίμησης
 • χώρα διαμονής
 • ηλικιακή ομάδα
 • φύλο
 • τομέας ενδιαφέροντος
 • επάγγελμα/θέση
 • γενικές πληροφορίες και κίνητρα για τη χρήση της πλατφόρμας
 • φωτογραφία

Οι παρεμβάσεις και τα σχόλιά σας στην πλατφόρμα, καθώς και η επικοινωνία σας με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης μπορεί επίσης να περιέχουν ή να θεωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Το ιστορικό των ενεργειών που εκτελούν οι χρήστες στην πλατφόρμα αποθηκεύεται στο περιβάλλον φιλοξενίας με τη μορφή αρχείων καταγραφής για σκοπούς επίλυσης προβλημάτων.

5. Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν;

Διατηρούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού της συλλογής ή της περαιτέρω επεξεργασίας. Ισχύουν τα ακόλουθα χρονικά όρια:

i) Πληροφορίες που δώσατε στο πλαίσιο της εγγραφής σας στην υπηρεσία ταυτοποίησης EU Login
Τα χρονικά όρια διατήρησης των δεδομένων στην υπηρεσία ταυτοποίησης EU Login καθορίζονται στη δήλωση περί ιδιωτικότητας της υπηρεσίας διαχείρισης ταυτοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [4].

ii) Δεδομένα που δώσατε στο προφίλ χρήστη σας (ως εγγεγραμμένος χρήστης, συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών της πλατφόρμας)

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στο προφίλ χρήστη σας, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβάσεων και των σχολίων σας στην πλατφόρμα, καθώς και της επικοινωνίας σας με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης, θα διατηρούνται (στον ιστότοπο) για όσο διάστημα παραμένετε ενεργός ή ενεργή, δεν έχετε διαγράψει ο ίδιος ή η ίδια τα δεδομένα από το προφίλ σας και δεν έχετε ζητήσει από τον διαχειριστή της πλατφόρμας να διαγράψει το προφίλ χρήστη από την πλατφόρμα.

Αν το προφίλ χρήστη σας παραμείνει ανενεργό για δύο συνεχόμενα έτη, θα διαγραφεί αυτόματα χωρίς να χρειάζεται να υποβάλετε συγκεκριμένο αίτημα για τη διαγραφή του.

Για να εξασφαλιστεί η συνέχεια της πλατφόρμας και η συνοχή του περιεχομένου της, μετά από ενδεχόμενη διαγραφή του προφίλ χρήστη, οι παρεμβάσεις και τα σχόλιά σας, καθώς και η επικοινωνία σας με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης, θα διατηρηθούν ανωνυμοποιημένα στην πλατφόρμα σε περίπτωση ενδεχόμενης διαγραφής του προφίλ χρήστη σας (κατόπιν αιτήματός σας ή αυτομάτως μετά από δύο έτη αδράνειας στην πλατφόρμα). 

Τα αρχεία καταγραφής διατηρούνται για 40 ημέρες.

6. Πώς προστατεύουμε και φυλάσσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν;

Για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, η Επιτροπή εφαρμόζει μια σειρά τεχνικών και οργανωτικών μέτρων. Τα τεχνικά μέτρα περιλαμβάνουν κατάλληλες δράσεις για την αντιμετώπιση της ασφάλειας στο διαδίκτυο και του κινδύνου απώλειας ή αλλοίωσης των δεδομένων ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε αυτά, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο που παρουσιάζει η επεξεργασία και η φύση των προσωπικών δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία. Τα οργανωτικά μέτρα περιλαμβάνουν τον περιορισμό της πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που είναι θεμιτά αναγκαίο να τα γνωρίζουν για τους σκοπούς της πράξης επεξεργασίας.

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε ηλεκτρονική μορφή (μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έγγραφα, βάσεις δεδομένων, δέσμες δεδομένων που έχουν τηλεφορτωθεί κ.λπ.) αποθηκεύονται στους εξυπηρετητές είτε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είτε των αναδόχων (και υπαναδόχων) της.

Όλες οι πράξεις επεξεργασίας που διενεργούνται με τη χρήση των συστημάτων επικοινωνίας και πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπόκεινται στην απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/46 της Επιτροπής σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων επικοινωνίας και πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή της 10ης Ιανουαρίου 2017.

Η βάση δεδομένων της πλατφόρμας φιλοξενείται με ασφάλεια στους εξυπηρετητές της Amazon Web Service, αναδόχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Ο ανάδοχος εγκαθιστά σε τακτική βάση λογισμικά επιδιόρθωσης και επικαιροποίησης για την προστασία των εξυπηρετητών από εισβολή και κακόβουλη πρόσβαση.

Οι εκτελούντες την επεξεργασία (ανάδοχοι) της Επιτροπής δεσμεύονται από ειδική συμβατική ρήτρα όσον αφορά κάθε πράξη επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για λογαριασμό της Επιτροπής. Οι εκτελούντες την επεξεργασία πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίζουν το επίπεδο ασφάλειας που απαιτείται από την Επιτροπή.

7. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και σε ποιους κοινοποιούνται;

Πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν παρέχεται στην Επιτροπή και στα μέλη του προσωπικού του υπεύθυνου λειτουργίας της πλατφόρμας που είναι αρμόδια για την εκτέλεση αυτής της πράξης επεξεργασίας. Η πρόσβαση περιορίζεται με βάση την αρχή της «αναγκαίας γνωστοποίησης» και τα ενδιαφερόμενα μέλη του προσωπικού συμμορφώνονται με τις εκ του νόμου προβλεπόμενες (στην περίπτωση της Επιτροπής) και τις συμβατικές (στην περίπτωση του εκτελούντος την επεξεργασία) συμφωνίες εμπιστευτικότητας.

Το ονοματεπώνυμό σας, καθώς και η φωτογραφία σας, εάν υπάρχει, θα εμφανίζεται δίπλα σε κάθε περιεχόμενο που δημοσιεύετε στην πλατφόρμα και, ως εκ τούτου, θα είναι ορατά από το κοινό.

Η δημοσίευση των περιορισμένων αυτών πληροφοριών για τους συμμετέχοντες στη συζήτηση επιτρέπει την παρακολούθηση των θεμάτων συζήτησης ενός συγκεκριμένου χρήστη και συνάδει με την πολιτική διαφάνειας και λογοδοσίας που διέπει το εν λόγω εργαλείο.

Το πλήρες περιεχόμενο του προφίλ χρήστη που περιλαμβάνει την ηλεκτρονική σας διεύθυνση θα είναι ορατό από τους διαχειριστές της πλατφόρμας. Εάν υπάρξει ζήτημα που απαιτεί υποστήριξη ΤΠ, τα στοιχεία του προφίλ χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων καταγραφής της πλατφόρμας, ενδέχεται να κοινοποιηθούν στο προσωπικό της Επιτροπής στη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής (ΓΔ DIGIT), στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης και με βάση την αρχή της «αναγκαίας γνωστοποίησης».

Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση που περιλαμβάνεται στο προφίλ χρήστη σας θα κοινοποιείται σε άλλους εγγεγραμμένους χρήστες μόνον εφόσον συμφωνήσετε ρητά γι’ αυτό μέσω μιας ειδικής λειτουργίας της πλατφόρμας:

 • Σε περίπτωση που κάποιος άλλος εγγεγραμμένος χρήστης επιθυμεί να επικοινωνήσει μαζί σας προσωπικά, μπορεί να συμπληρώσει μια φόρμα επικοινωνίας που διατίθεται στην πλατφόρμα, αναφέροντας το όνομά σας και το περιεχόμενο του μηνύματος που θέλει να στείλει. Στη συνέχεια θα λάβετε το μήνυμα αυτού του χρήστη στην ηλεκτρονική διεύθυνση που χρησιμοποιείται στον λογαριασμό σας EU Login. Η ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη που επικοινώνησε μαζί σας θα εμφανιστεί εάν απαντήσετε στο μήνυμά του. Με την αποστολή της απάντησης αποκαλύπτεται και η δική σας ηλεκτρονική διεύθυνση στον άλλο χρήστη.
 • Αντίστοιχα, σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε προσωπικά με άλλον χρήστη της πλατφόρμας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ίδια λειτουργία της πλατφόρμας και να στείλετε μέσω αυτής τη διεύθυνσή σας στον χρήστη που σας ενδιαφέρει.

Επιπλέον, ο υπεύθυνος λειτουργίας της πλατφόρμας μπορεί, καθ’ υπόδειξη της Επιτροπής, να χρησιμοποιεί τη λειτουργία «Σύνδεση» του φόρουμ της ΕΠΠ για την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς όλους τους εγγεγραμμένους χρήστες για ενημέρωση σχετικά με αναβαθμίσεις στην πλατφόρμα ή για συγκεκριμένες σημαντικές δραστηριότητες που σχετίζονται αυστηρά με το φόρουμ της ΕΠΠ. Σκοπός αυτών των μηνυμάτων είναι να βελτιωθεί η σύνδεση και η αλληλεπίδραση των χρηστών με την πλατφόρμα και τους άλλους εγγεγραμμένους χρήστες της, καθώς και να προαχθεί η οικοδόμηση μιας κοινότητας, η συνεργασία και οι ανταλλαγές μεταξύ των εγγεγραμμένων χρηστών.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε δεν κοινοποιούνται σε κανέναν τρίτο, παρ’ εκτός στον βαθμό και για τον σκοπό που ενδεχομένως επιβάλλεται εκ του νόμου.

8. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

Ως «υποκείμενο των δεδομένων» έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα βάσει του κεφαλαίου ΙΙΙ (άρθρα 14-25) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, και ιδίως το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε περίπτωση που τα εν λόγω δεδομένα είναι ανακριβή ή ελλιπή. Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, καθώς και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων αυτών.

Η επεξεργασία των προαιρετικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που δηλώσατε στο προφίλ χρήστη σας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, διαγράφοντας τις αντίστοιχες πληροφορίες στο προφίλ χρήστη σας ή επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων. Η ανάκληση δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο της επεξεργασίας και/ή με τον εκτελούντα την επεξεργασία των δεδομένων (υπεύθυνος λειτουργίας της πλατφόρμας) ή, σε περίπτωση διαφωνίας και αν είναι απαραίτητο, με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στο σημείο 9 παρακάτω.

Όσον αφορά τις πληροφορίες που έχετε παράσχει στο πλαίσιο της εγγραφής σας στην υπηρεσία ταυτοποίησης EU Login, συμβουλευτείτε την ειδική δήλωση περί ιδιωτικότητας της υπηρεσίας διαχείρισης ταυτοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [5].

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο μίας ή περισσότερων συγκεκριμένων πράξεων επεξεργασίας, αναφέρετε τις πράξεις αυτές στην αίτησή σας (δηλ. αναφέρετε τον αριθμό ή τους αριθμούς καταχώρισής τους, όπως ορίζεται στο σημείο 9 παρακάτω).

Κάθε αίτημα για πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα διεκπεραιώνεται εντός ενός μηνός από τη λήψη του. Κάθε άλλο αίτημα από αυτά που προαναφέρθηκαν εξετάζεται εντός 15 εργάσιμων ημερών.

Μπορείτε επίσης να ασκήσετε απευθείας τα δικαιώματά σας όσον αφορά τις πληροφορίες που έχετε παράσχει στο προφίλ εγγεγραμμένου χρήστη: μπορείτε να ελέγξετε, να τροποποιήσετε, να επικαιροποιήσετε και να διαγράψετε οι ίδιοι απευθείας τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο προφίλ χρήστη σας στο διαδίκτυο (με εξαίρεση τις πληροφορίες που εισάγονται από την υπηρεσία ταυτοποίησης EU Login).

9. Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 ή εάν έχετε παρατηρήσεις, ερωτήσεις ή ζητήματα που σας προβληματίζουν ή εάν θέλετε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με:

 • τον επιχειρησιακό υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων

European Commission

Secretariat General

Directorate A — Strategy, Better Regulation & Corporate Governance

Unit A.1 — Policy Priorities & Work Programme

B – 1049 Brussels, Βέλγιο

Τηλ. +32 2 29 92165

Φαξ: +32 2 29 66655

Email: SG-ECI-mailing@ec.europa.eu

 • τον εκτελούντα την επεξεργασία δεδομένων (υπεύθυνος λειτουργίας της πλατφόρμας ΕΠΠ)

EUROPEAN CITIZEN ACTION SERVICE

BeCentral 12 Cantersteen 

1000B Brussels, Βέλγιο

Email: ECIforum@ecas.org

 • τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) της Επιτροπής

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) για θέματα σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.

 • τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ)

Αν θεωρείτε ότι τα δικαιώματά σας βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 έχουν παραβιαστεί λόγω της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε (δηλ. μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία) στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (edps@edps.europa.eu).

10. Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες;

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) της Επιτροπής δημοσιεύει το μητρώο όλων των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διενεργεί η Επιτροπή και οι οποίες έχουν τεκμηριωθεί και του έχουν κοινοποιηθεί. Πρόσβαση στο εν λόγω μητρώο παρέχεται μέσω του συνδέσμου: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_el.

Η συγκεκριμένη πράξη επεξεργασίας έχει συμπεριληφθεί στο δημόσιο μητρώο του ΥΠΔ με τον ακόλουθο αριθμό καταχώρισης: DPR-EC-00828.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού ΕΠΠ διατίθενται στη διεύθυνση: https://citizens-initiative.europa.eu/how-it-works/data-protection

 

 

[1] Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: https://citizens-initiative.europa.eu

[2] Βλ. την ανακοίνωση για την επεξεργασία δεδομένων DPR-EC-03187 — Υπηρεσία διαχείρισης ταυτοτήτων και πρόσβασης (IAMS) στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/dpo-register και την αντίστοιχη ειδική δήλωση περί ιδιωτικότητας της υπηρεσίας EU Login.

[3] Βλ. την ανακοίνωση για την επεξεργασία δεδομένων DPR-EC-03187 — Υπηρεσία διαχείρισης ταυτοτήτων και πρόσβασης (IAMS) στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/dpo-register και την αντίστοιχη ειδική δήλωση περί ιδιωτικότητας της υπηρεσίας EU Login. Ανατρέξτε σ’ αυτή την ειδική δήλωση περί ιδιωτικότητας για πληροφορίες που αφορούν τα σημεία 4-9 της παρούσας δήλωσης περί ιδιωτικότητας.

[4] https://intragate.ec.europa.eu/cas/privacyStatement.html

[5] https://intragate.ec.europa.eu/cas/privacyStatement.html

Είστε έτοιμοι να καταχωρίσετε την πρωτοβουλία σας;

Θέλετε να υποστηρίξετε μια πρωτοβουλία; Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τρέχουσες ή παλαιότερες πρωτοβουλίες;