Ugrás a fő tartalomra
Az európai polgári kezdeményezés fóruma

A személyes adatok védelme

Az európai polgári kezdeményezés adatvédelmi nyilatkozata az Ön személyes adatainak kezeléséről és védelméről nyújt tájékoztatást.

Adatkezelési művelet: Az európai polgári kezdeményezések ösztönzése és előmozdítása online együttműködési platform (az európai polgári kezdeményezés fóruma) révén

Adatkezelő: Európai Bizottság

Operatív adatkezelő: SG.A.1. „Szakpolitikai prioritások és munkaprogram” egység

Hivatkozási szám: DPR-EC-00828

1. Bevezetés

Adatvédelmi nyilatkozatunkban ismertetjük, miért kezeljük az Ön személyes adatait, hogyan gyűjtjük, kezeljük, védelmezzük és használjuk fel a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat, továbbá hogy milyen jogok illetik meg Önt saját személyes adatai tekintetében. A nyilatkozat ezenfelül az illetékes adatkezelő, az adatvédelmi tisztviselő, valamint az európai adatvédelmi biztos elérhetőségi adatait is tartalmazza. Ha Ön érvényt kíván szerezni jogainak, az illetékes adatkezelőhöz kell fordulnia.

Az Európai Bizottság (a továbbiakban: a Bizottság) tiszteletben tartja a felhasználók magánéletét, és elkötelezetten védelmezi személyes adataikat. A személyes adatokat a Bizottság a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (és a 45/2001/EK rendeletet hatályon kívül helyező), 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban gyűjti és kezeli.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat az európai polgári kezdeményezés online együttműködési platformjával (a továbbiakban: a platform) kapcsolatos adatkezelési műveletre vonatkozik, melyet az Európai Bizottság Főtitkárságának szakpolitikai prioritásokkal és munkaprogrammal foglalkozó egysége (SG.A.1.) végez.

A Bizottság a platform működtetésével egy külső vállalkozót (a továbbiakban: platformüzemeltető) bízott meg. A szerződő fél a EUROPEAN CITIZEN ACTION SERVICE (Európai Polgári Akciószolgálat), egy belga jog szerint bejegyzett nonprofit szervezet, amelynek bejegyzett székhelye a következő: BeCentral 12 Cantersteen, 1000 Brüsszel, Belgium. A Bizottság nevében a platformüzemeltető az adatfeldolgozó szerepét tölti be a regisztrált felhasználók személyes adatai tekintetében. 

 

2. Milyen célból és hogyan kezeljük az Ön személyes adatait?

Az adatkezelési művelet célja:

A platform támogatást nyújt az európai polgári kezdeményezések előkészítéséhez, és ösztönzi, hogy párbeszéd bontakozzon ki az egyes konkrét kezdeményezésekkel, valamint a kezdeményezés intézményével és annak gyakorlati működtetésével kapcsolatban [1].

A platform az európai polgári kezdeményezések szervezőinek, illetve potenciális szervezőinek, a kezdeményezések tárgyával foglalkozó szakértőknek, illetve civil szervezeteknek, a Bizottságnak és más intézményeknek, valamint általánosságban az európai polgári kezdeményezések iránt érdeklődő magánszemélyeknek szól.

Az európai polgári kezdeményezés indítását mérlegelő (leendő) szervezőknek hivatott segítséget nyújtani abban, hogy partnereket találjanak Európa-szerte az előírt szervezői csoport megalakításához, tapasztaltabb résztvevők segítségével kidolgozzák kezdeményezésük tartalmát, előkészítsék és lefolytassák a kezdeményezést népszerűsítő kampányt, útmutatást kapjanak azt illetően, hogyan teremtsenek elő finanszírozási forrásokat, továbbá hogy megosszák tapasztalataikat és bevált módszereiket más szervezőkkel. A platform azt is lehetővé teszi, hogy az érdeklődő polgárok figyelemmel kísérjék mind az egyes kezdeményezésekkel, mind az európai polgári kezdeményezés intézményének működésével kapcsolatos vitákat, és bekapcsolódjanak azokba.

A platform legfontosabb építőelemei a következők:

 • hír- és beszélgetőfórum, amely felületet biztosít az európai polgári kezdeményezésekről folytatott online párbeszédhez és a témával kapcsolatos blogbejegyzések közzétételéhez – a fórum többek között az európai polgári kezdeményezések iránt érdeklődők közötti kommunikációt, az információcserét, a bevált módszerek átadását és átvételét, valamint partnerek keresését hivatott előmozdítani; 
 • útmutatók és a tájékozódást segítő más anyagok, amelyek iránymutatással szolgálnak az európai polgári kezdeményezés különböző szakaszaival kapcsolatos tudnivalókról;
 • ügyfélszolgálat, amely fogadja a felhasználók kérdéseit, és közvetlen támogatást biztosít a számukra.

Az Ön személyes adatait abból a célból gyűjtjük és használjuk, hogy Ön be tudjon lépni a platformra, használni tudja az itt kínált funkciókat, illetve kapcsolatba léphessen a többi regisztrált felhasználóval, és ezáltal megkönnyítsük egy olyan közösség létrejöttét, amely a felhasználók közötti együttműködésre és kommunikációra épül. Neve és – ha rendelkezésre áll – fényképe megjelenik, amikor Ön más felhasználókkal kommunikál, és ezek a felhasználók megtekinthetik az Ön profiljában szereplő adatokat (az e-mail-cím kivételével). Ezenfelül az Ön neve azoknak a kereséseknek a találati listáján is megjelenhet, amelyeket más felhasználók indítanak a „lakóhely szerinti ország” vagy az „érdeklődési terület” keresési feltételek alapján. Minden olyan tartalom, amelyet Ön közread a platformon, látható lesz a nyilvánosság számára; az Ön vezeték- és utóneve, és, ha van, fényképe azonban csak akkor jelenik meg és lesz látható a nyilvánosság számára az Ön által a platformon közreadott tartalmak mellett, ha Ön hozzájárul ehhez a közzétételhez.

Az Ön személyes adatait az alábbiak szerint gyűjtjük és kezeljük:

 • Egyes adatokat automatizált műveletek révén dolgozunk fel. Ebbe a körbe tartoznak a következő adatok:
  • Amikor Ön első alkalommal lép be a platformra, és (a webes űrlap megfelelő mezőjére kattintva) jelzi, hogy a platform regisztrált felhasználójává kíván válni, vezeték- és utónevét, valamint e-mail-címét a rendszer automatikusan importálja az Ön felhasználói profiljába az EU Login rendszerből (ahol a regisztrált felhasználóknak először regisztrálniuk kell magukat és be kell jelentkezniük) [2]
  • A regisztrációt követően az Ön nevét és, ha van, fényképét akkor tüntetjük fel az Ön által a platformon közreadott tartalmak mellett, ha Ön hozzájárul ahhoz, hogy a közreadott tartalommal együtt ezek a személyes adatok is megjelenjenek. Ha Ön nem szeretne hozzájárulni ehhez, akkor dönthet úgy is, hogy névtelenül tesz közzé tartalmakat.
 • Ön manuálisan kitölti felhasználói profilját, és elmenti és szerkeszti az ott megadott személyes adatokat és egyéb információkat (az EU Login rendszerből importált adatok kivételével).
 • Az Ön e-mail-címét csak abban az esetben fedjük fel más regisztrált felhasználók előtt, ha Ön ehhez kifejezett hozzájárulását adja.
 • Az Ön adataival kapcsolatos egyéb műveleteket a platformüzemeltető manuálisan végzi el (elektronikusan). Ez különösen az alábbi műveletekre érvényes:
  • a regisztrált felhasználók adatvédelemmel kapcsolatos kéréseinek (különösen felhasználói profiljuk törlésére irányuló, e-mailben küldött kéréseinek) kezelése.

A kezelt személyes adatok további felhasználása engedélyezett az uniós bíróságok, a nemzeti bíróságok, az európai ombudsman vagy az Európai Számvevőszék előtt zajló eljárások céljából.

Az Ön személyes adatait nem használjuk fel automatizált döntéshozatal céljára, így profilalkotásra sem.

3. Milyen jogi előírások alapján kezeljük az Ön személyes adatait?

A platform működtetése az európai polgári kezdeményezésről szóló (EU) 2019/788 rendelet 4. cikkének (2) bekezdésén alapul.

Ha Ön külső felhasználó, az Ön által kötelezően benyújtandó adatok kezelése jogszerűnek minősül az (EU) 2018/1725 rendelet 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében, amely arra az esetre vonatkozik, amikor „az adatkezelés közérdekből vagy az uniós intézményre vagy szervre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat teljesítéséhez szükséges”.

Az Ön által opcionálisan megadott további adatok kezelése az Ön hozzájárulásán alapul, ezért jogszerűnek minősül az (EU) 2018/1725 rendelet 5. cikke (1) bekezdésének d) pontja értelmében, amely arra az esetre vonatkozik, amikor „az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez”.

Az Ön Bizottság által kezelt személyes adatai alapesetben nem tartoznak azokba az (EU) 2018/1725 rendelet 10. cikkének (1) bekezdésében említett kategóriákba („személyes adatok különleges kategóriái”), amelyek bármelyike esetében tilos az adatokat kezelni. Ugyanakkor az a tevékenység, melyet egy konkrét kezdeményezés megszervezése céljából végez a platformon, felfedheti az Ön politikai nézeteit. Ha tehát a szóban forgó kezdeményezés politikailag érzékeny témát érint, lehet, hogy az Ön személyes adatai is érzékeny adatnak minősülnek.

Kezdeményezésének tárgyától és érzékenységétől, illetve az eszmecsere témájától függően előfordulhat, hogy az Ön adatkezelés tárgyát képező személyes adatait olyan adatoknak kell tekinteni, amelyek felfedik az Ön politikai véleményét.

Ön dönt arról, hogy milyen tartalmat tesz közzé, és e tartalom (ezen belül a politikailag érzékeny tartalom) közzététele – az (EU) 2018/1725 rendelet 5. cikke (1) bekezdésének d) pontjával és 10. cikke (2) bekezdésének a) pontjával összhangban – azon alapul, hogy Ön a tartalom közzététele előtt kifejezetten hozzájárult ehhez. Önnek lehetősége van arra is, hogy névtelenül tegyen közzé tartalmakat.

Ha Ön platformadminisztrátor (azaz platformfelhasználóként emelt szintű hozzáférési jogosultsággal rendelkezik a platform tartalomkezelő rendszerét illetően), adatainak kezelésére szerződéses alapon kerül sor, az (EU) 2018/1725 rendelet 5. cikke (1) bekezdésének c) pontjában (platformüzemeltető) és 5. cikke (1) bekezdésének a) pontjában (az európai polgári kezdeményezésért vagy a platform informatikai eszközéért felelős bizottsági alkalmazottak) foglaltaknak megfelelően.

4. Milyen személyes adatokat gyűjtünk és kezelünk?

Ahhoz, hogy regisztrált felhasználóként (akár platformadminisztrátorként is) be tudjon lépni a platformra, Önnek először regisztrálnia kell magát az Európai Bizottság „EU Login” nevű felhasználóazonosítási rendszerében.

A regisztráció során megadott adatai az Európai Bizottság személyazonosság- és hozzáférés-kezelési szolgálata (IAMS) által kiadott adatvédelmi nyilatkozat hatálya alá tartoznak [3].

Azután, hogy regisztrálta és azonosította magát az EU Login felhasználóazonosítási rendszerben, a platformra történő első bejelentkezéskor a rendszer felhasználói profilt hoz létre Önnek a platform adatbázisában, és az IAMS által kezelt adatbázisból automatikusan átmásolja ide az Ön vezeték- és utónevét, valamint e-mail-címét.

A felhasználói profil felületén Ön ezenfelül az alábbi (opcionális) személyes adatokat és információkat is megadhatja:

 • állampolgárság,
 • használni kívánt nyelv,
 • lakóhely szerinti ország,
 • korosztály,
 • nem,
 • érdeklődési kör,
 • foglalkozás vagy beosztás,
 • háttér-információk és a platform használatának célja („háttér és motiváció”),
 • fénykép.

Az Ön platformon közreadott hozzászólásai és észrevételei, valamint az ügyfélszolgálattal váltott üzenetei is tartalmazhatnak személyes adatokat, illetve személyes adatoknak tekinthetők. Ön dönthet úgy, hogy névtelenül tesz közzé tartalmakat. A tartalom közzététele előtt Önnek alkalma lesz választani aközött, hogy neve és, ha van, fényképe megjelenjen a tartalom mellett, és aközött, hogy az adott tartalom névtelenül jelenjen meg. 

A felhasználók által a platformon végrehajtott műveleteket a rendszer hibaelhárítás céljából naplózza, és naplófájl formájában tárolja.

5. Mennyi ideig őrizzük meg személyes adatait?

Az Ön személyes adatait csak annyi ideig őrizzük meg, amíg az az adatgyűjtés, illetve a további adatkezelés céljának eléréséhez szükséges. Az adatok megőrzésére a következő időkorlátok vonatkoznak:

i. Az EU Login rendszerben történő regisztrálás során megadott adatok
Az EU Login felhasználóazonosítási rendszerben tárolt adatok megőrzésére vonatkozó időbeli korlátozásokat az Európai Bizottság személyazonosság- és hozzáférés-kezelési szolgálatának (IAMS) adatvédelmi nyilatkozata rögzíti [4].

ii. A regisztrált felhasználók (köztük a platformadminisztrátorok) felhasználói profilban megadott adatai

Az Ön felhasználói profiljában szereplő személyes adatokat – az Ön platformon közreadott hozzászólásait és észrevételeit, valamint az ügyfélszolgálattal váltott üzeneteit is ideértve – mindaddig megőrizzük (a portálon), amíg felhasználói fiókja aktív, illetve amíg saját maga nem törli az adatokat a profiljából, vagy nem kéri, hogy a platformadminisztrátor távolítsa el felhasználói profilját a platformról.

Két évig tartó inaktivitás után az Ön felhasználói profilját a rendszer automatikusan, minden külön kérés nélkül törli.

A platform tartalmának koherenciája és következetessége érdekében az Ön hozzászólásait és észrevételeit, valamint az ügyfélszolgálattal váltott üzeneteit azután is megőrizzük – anonimizált formában –, hogy felhasználói profilja (vagy saját kérésére, vagy két év inaktivitást követően automatikusan) megszűnik. 

A naplófájlokat 40 napig őrizzük meg.

6. Hogyan gondoskodunk az Ön személyes adatainak védelméről?

A felhasználók személyes adatainak védelme érdekében a Bizottság technikai és szervezeti intézkedéseket léptetett életbe. A technikai intézkedések megfelelő lépéseket foglalnak magukban az online biztonság szavatolása, valamint az adatvesztéssel, az adatok megváltoztatásával és a jogosulatlan hozzáféréssel szembeni védelem érdekében. Ezek az intézkedések számolnak az adatkezelés révén előálló kockázatokkal, és figyelembe veszik a kezelt személyes adatok jellegét. A szervezeti intézkedések közé tartozik, hogy a személyes adatokhoz kizárólag azok a feljogosított személyek kapnak hozzáférést, akiknek erre indokoltan szükségük van a jelen adatkezelési művelet végrehajtásához.

Az elektronikus formátumú személyes adatok (e-mailek, dokumentumok, adatbázisok, feltöltött adatfájlok stb.) tárolása az Európai Bizottság saját szerverein vagy a Bizottság szerződéses vállalkozóinak (és alvállalkozóinak) szerverein valósul meg.

Az Európai Bizottság kommunikációs és információs rendszereinek használata révén megvalósuló összes adatkezelési művelet a 2017. január 10-i (EU, Euratom) 2017/46 bizottsági határozat hatálya alá tartozik, mely a Bizottság kommunikációs és információs rendszereinek biztonságával foglalkozik. A platform adatbázisa az infrastruktúra részeként biztonságos tárhellyel rendelkezik az Amazon Web Services által nyújtott szolgáltatásként, melynek működtetésére a következő, teljes mértékben az EU területén található adatközpontban kerül sor: Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855, LUXEMBURG.

A platform adatbázisának az Európai Bizottság egyik szerződéses vállalkozója, az Amazon Web Service ad biztonságos tárhelyet a szerverein.  A szerződéses vállalkozó rendszeresen telepít javítócsomagokat és frissítéseket, hogy gondoskodjon a szerverek behatolással és kártékony szándékú hozzáféréssel szembeni védelméről.

A Bizottság adatfeldolgozóit (szerződéses vállalkozóit) külön szerződési záradék köti, amikor a Bizottság nevében az Ön személyes adatait kezelik. Az adatfeldolgozóknak megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket kell életbe léptetniük a Bizottság által előírt biztonsági szint biztosítása érdekében.

7. Ki fér hozzá a személyes adatokhoz, és ki kaphatja meg azokat?

Az Ön személyes adataihoz a Bizottság és a platformüzemeltető jelen adatkezelési művelet végrehajtásával megbízott munkatársai férhetnek hozzá. A hozzáférés a szükséges ismeret elvének megfelelően korlátozott, és az érintett munkatársakat (a Bizottság esetében) jogszabályban, illetve (az adatfeldolgozó esetében) szerződésben rögzített titoktartási megállapodások kötik.

Ön dönthet úgy, hogy névtelenül tesz közzé tartalmakat. Ha Ön nem a névtelen közzétételt választja, vezeték- és utónevét, és, ha van, fényképét minden olyan tartalom mellett feltüntetjük, amelyet Ön közread a platformon, így ezek láthatóak lesznek a nyilvánosság számára.

Az Ön felhasználói profiljának teljes tartalma, az e-mail-címét is ideértve, látható lesz a platformadminisztrátorok számára. Ha informatikai támogatást igénylő probléma merül fel, előfordulhat, hogy az Ön felhasználói profiljának adatait, a platformnaplófájlokat is ideértve, a szükséges ismeret elve alapján megosztjuk a Bizottság Informatikai Főigazgatóságának (DG DIGIT) munkatársaival a támogatási szolgáltatások biztosítása során.

Az Ön felhasználói profiljában nyilvántartott e-mail-címet csak abban az esetben osztjuk meg a portál más regisztrált felhasználóival, ha Ön a platform e célra szolgáló felületén ehhez kifejezett hozzájárulását adja:

 • Ha valamelyik regisztrált felhasználó kapcsolatba kíván lépni Önnel, ki kell töltenie a platformon található kapcsolatfelvételi űrlapot, amelyen meg kell adnia az Ön nevét és az elküldeni kívánt üzenet szövegét. Ön ezt az üzenetet az EU Login felhasználóazonosítási rendszerben nyilvántartott e-mail-címén kapja majd meg. Ha Ön válaszol az üzenetre, a rendszer megjeleníti az Önnel kapcsolatba lépő felhasználó e-mail-címét. Azzal, hogy elküldi a címzettnek a választ, Ön az illető tudomására hozza saját e-mail-címét.
 • Ez fordítva is igaz: ha Ön szeretne kapcsolatba lépni egy másik platformfelhasználóval, ugyanazon a felületen küldhet neki üzenetet, az illető tudomására hozva saját e-mail-címét.

A fentieken túlmenően a Bizottság utasításai alapján eljáró platformüzemeltető is igénybe veheti az európai polgári kezdeményezés fórumának kapcsolatfelvételi funkcióját arra, hogy e-mailben értesítést küldjön az összes regisztrált felhasználónak a platformfrissítésekről és fontos, az európai polgári kezdeményezés fórumához szorosan kapcsolódó tevékenységekről. Ezek az e-mailek azt a célt szolgálják, hogy a felhasználók számára könnyebb legyen felcsatlakozni a platformra, igénybe venni annak funkcióit, valamint kapcsolatba lépni és kommunikálni más regisztrált felhasználókkal, továbbá hogy bővüljön a regisztrált felhasználók közössége, és elmélyüljön a felhasználók közötti együttműködés és kommunikáció.

Az általunk összegyűjtött információkat nem adjuk át harmadik feleknek, kivéve olyan mértékben és célból, amilyenre jogszabály kötelez minket.

8. Milyen jogok illetik meg Önt, és hogyan gyakorolhatja azokat?

Az adatkezelés érintettjeként Önt az (EU) 2018/1725 rendelet III. fejezetében (14–25. cikk) foglaltak szerint megilletik bizonyos jogok, különösen a következők: jogában áll személyes adataihoz hozzáférni, és azokat helyesbíteni, ha az adatok pontatlanok vagy hiányosak. Ön arra is jogosult, hogy személyes adatainak törlését kérelmezze, személyes adatainak kezelését korlátozza, illetve kifogást emeljen az adatkezelés ellen.

A felhasználói profiljában megadott opcionális személyes adatok kezelése az Ön hozzájárulásán alapul. Az Ön nevének és, ha van, fényképének az Ön által közreadott tartalom melletti feltüntetése szintén az Ön hozzájárulásának alapul. Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja oly módon, hogy törli a vonatkozó információkat a felhasználói profiljából, vagy felveszi a kapcsolatot az adatkezelővel. A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőzően végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Jogait úgy tudja gyakorolni, hogy az alábbi 9. pontban megadott elérhetőségeken keresztül felveszi a kapcsolatot az adatkezelővel és/vagy az adatfeldolgozóval (a platformüzemeltetővel), vagy hogy nézeteltérés esetén az adatvédelmi tisztviselőhöz, illetve szükség esetén az európai adatvédelmi biztoshoz fordul.

Az Ön által az EU Login felhasználóazonosítási rendszerben történő regisztráláskor megadott adatok tekintetében kérjük, olvassa el az Európai Bizottság személyazonosság- és hozzáférés-kezelési szolgálatának (IAMS) egyedi adatvédelmi nyilatkozatát [5].

Ha Ön egy vagy több konkrét adatkezelési művelettel kapcsolatban kívánja érvényre juttatni a jogait, kérjük, hogy erre irányuló kérelmében adja meg a kérdéses művelet(ek) hivatkozási számát (lásd az alábbiakban a 9. pontot).

A személyes adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmeket a beérkezéstől számított egy hónapon belül kezeljük. Minden más, fent említett kérelmet 15 munkanapon belül kezelünk.

Ön a jogait közvetlenül is gyakorolhatja azoknak az adatoknak a tekintetében, amelyeket a regisztrált felhasználói profiljában adott meg: közvetlenül a rendszerben tudja ellenőrizni, módosítani, frissíteni és törölni a felhasználói profiljában szereplő adatait (az EU Login felhasználóazonosítási rendszerből importált adatok kivételével).

9. Elérhetőségi adatok

Ha Ön érvényt szeretne szerezni az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti jogainak, illetve ha észrevételei, kérdései vagy aggályai vannak, vagy panaszt kíván benyújtani személyes adatainak gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az illetékesekkel:

 • Az operatív adatkezelő:

European Commission (Európai Bizottság)

Secretariat General (Főtitkárság)

Directorate A 'Strategy, Better Regulation & Corporate Governance’ („A” Igazgatóság – Stratégia, minőségi jogalkotás és szervezeti irányítás)

Unit A.1 'Policy Priorities & Work Programme’ (A.1. egység – Szakpolitikai prioritások és munkaprogram)

B-1049 Bruxelles/Brussel, Belgium

Tel.: +32 2 29 92165

Fax: +32 2 29 66655

E-mail-cím: SG-ECI-mailing@ec.europa.eu

 • Az adatfeldolgozó (az európai polgári kezdeményezés platformüzemeltetője):

European Citizen Action Service (Európai Polgári Akciószolgálat)

BeCentral 12 Cantersteen 

B-1000 Brüsszel, Belgium

E-mail-cím: ECIforum@ecas.org

 • A Bizottság adatvédelmi tisztviselője

Ha kérdése vagy problémája van személyes adatainak az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti kezelésével kapcsolatban, az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat a következő e-mail-címen: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu.

 • Az európai adatvédelmi biztos

Ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelő által végzett adatkezelés során sérültek az Önt az (EU) 2018/1725 rendelet szerint megillető jogok, jogorvoslati kérelemmel (panasszal) fordulhat az európai adatvédelmi biztoshoz a következő e-mail-címen: edps@edps.europa.eu.

10. Hol lehet részletesebben tájékozódni?

Az Európai Bizottság adatvédelmi tisztviselője nyilvántartást vezet és tesz közzé a Bizottságnál végzett összes dokumentált személyesadat-kezelési műveletről, amelyről értesítést kapott. A nyilvántartás a következő internetcímen érhető el: https://ec.europa.eu/dpo-register.

Ez a konkrét adatkezelési művelet a következő hivatkozási számmal szerepel az adatvédelmi tisztviselő nyilvántartásában: DPR-EC-00828.

Az európai polgári kezdeményezés végrehajtásával összefüggésben a következő weboldalon olvasható általános tájékoztatás a személyes adatok védelmével kapcsolatban: https://citizens-initiative.europa.eu/how-it-works/data-protection_hu

 

 

[1] Ha szeretne részletesebben tájékozódni az európai polgári kezdeményezésről, látogasson el a következő weboldalra: https://citizens-initiative.europa.eu/_hu.

[2] Lásd az „EU Login” című, DPR-EC-03187 hivatkozási számú adatrekordot itt: https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-03187, valamint a kapcsolódó egyedi adatvédelmi nyilatkozatot. Kérjük, olvassa el ezt az egyedi adatvédelmi nyilatkozatot a jelen adatvédelmi nyilatkozat 4–9. pontjainak vonatkozásában releváns információkért.

[3] Lásd az „EU Login” című, DPR-EC-03187 hivatkozási számú adatrekordot itt: https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-03187, valamint a kapcsolódó egyedi adatvédelmi nyilatkozatot

[4] https://intragate.ec.europa.eu/cas/privacyStatement.html

[5] https://intragate.ec.europa.eu/cas/privacyStatement.html

Készen áll egy kezdeményezés regisztrálására?

Támogatni szeretné valamelyik kezdeményezést? Bővebb információra van szüksége jelenlegi vagy korábbi kezdeményezésekről?