Mur għall-kontenut ewlieni
Forum tal-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej

Nagħtu spinta lit-tkabbir rurali, nipproteġu u nippromwovu t-Tradizzjonijiet Kulturali u s-Sigurtà tal-Ikel

Aġġornata fi: 20/03/2023

L-inizjattiva “Ipproteġi l-Wirt Rurali, is-Sigurtà tal-Ikel u l-Provvista tal-UE” għandha l-għan li tqajjem kuxjenza u tattira aktar investiment tal-UE lejn żoni rurali biex tappoġġa n-negozji u l-attivitajiet li jżommu l-kampanja ħajja u l-ikel fuq il-mejda tagħna.

Fil-qalba ta’ din l-ECI hemm li l-biedja m’għadhiex professjoni finanzjarjament attraenti għaż-żgħażagħ, li tikkontribwixxi għad-depopolazzjoni rurali, l-eżodu ta’ mħuħ u t-telf tat-tradizzjonijiet kulturali. Jekk dawn ix-xejriet ikomplu, is-sigurtà tal-ikel tal-UE (l-indipendenza u s-sovranità tal-ikel tagħna) se tkun mhedda minn nuqqas ta’ maniġers tal-azjendi agrikoli b’esperjenza u inċentivi biex wieħed jidħol u jinnova l-professjoni. Fl-aħħar mill-aħħar, jeħtieġ li jkun hemm rispett soċjetali akbar u rikonoxximent tar-rwol li għandhom il-bdiewa.

L-ikel irid ikun affordabbli, u l-biedja trid tkun profittabbli

L-UE ilha kburija fuq l-awtosuffiċjenza tal-produzzjoni bażika tal-ikel għal għexieren ta’ snin, bil-Politika Agrikola Komuni identifikabbli madwar l-Unjoni bħala politika ewlenija li tappoġġa lill-bdiewa, lis-sigurtà tal-ikel u li żżomm l-ikel disponibbli b’mod wiesa’ b’rati affordabbli għall-konsumaturi.

Picture of vegetables - carrot, pepper, zucchini

Iżda llum, il-konsumaturi qed iħallsu (relattivament) aktar għall-affarijiet bażiċi tal-ikel tagħhom milli fl-aħħar deċennji, iżda l-bdiewa qed jitħabtu wkoll fit-tarf oppost tal-katina tal-produzzjoni.

Li tkun bidwi llum jiswa aktar flus, sal-punt li l-professjoni qed issir dejjem aktar mhux mixtieqa. Biex jiġu elenkati wħud mill-fatturi l-aktar prevalenti: il-kriżi tal-għoli tal-ħajja; l-ispejjeż tal-enerġija; l-ispejjeż tal-implimentazzjoni tal-aħħar standards ambjentali u tal-benessri tal-annimali; l-ispejjeż għolja rekord tal-fertilizzant u inputs oħra; ir-rekwiżiti edukattivi aktar avvanzati għall-prattiki moderni tal-biedja; iż-żieda fil-frekwenza ta’ nixfiet u forom oħra ta’ tibdil fil-klima; minbarra s-severità tagħhom... kollha jikkontribwixxu għal professjoni nieqsa minn stabbiltà fit-tul u prospetti finanzjarji pożittivi. Filwaqt li jżidu aktar fjuwil man-nirien, il-bdiewa huma taħt aktar skrutinju minn qatt qabel minn persuni u istituzzjonijiet li ma jifhmux u jaraw il-valur li l-biedja tipprovdi lill-bqija tal-popolazzjoni. Mhuwiex sorprendenti li sa tmiem l-2022, l-Unjoni Ċentrali Finlandiża tal-Produtturi Agrikoli u s-Sidien tal-Foresti (MTK) kienet ħabbret li 1000 azjenda agrikola ngħalqu madwar il-pajjiż bejn l-2020 u l-2021.

Iżda jekk ix-xogħol agrikolu jkun naqqas il-profittabbiltà, u inqas nies ikunu jridu jinvolvu ruħhom miegħu, nirriskjaw is-sigurtà tal-ikel tal-Ewropa. Din hija l-kapaċità tagħna li nkabbru l-ikel tagħna stess mingħajr ma niddependu fuq l-importazzjonijiet minn barra l-UE. Jekk il-bdiewa tagħna ma jkunux jistgħu jaqilgħu għajxien tajjeb, kif nistgħu nistennew li l-ġenerazzjoni li jmiss issegwi l-passi tagħha u tiggarantixxi li l-ikel ikompli jinżel fuq il-platti tagħna?

Farm production line

Kif jindika l-Kunsill Ewropew tal-Bdiewa Żgħażagħ, il-bdiewa żgħażagħ isibuha saħansitra aktar iebsa, ħafna drabi mingħajr il-fondi għall-ispejjeż ewlenin ta’ darba assoċjati max-xiri u t-twaqqif ta’ azjenda agrikola u li l-banek joqogħdu lura milli jissellfu l-flus abbażi tal-età tagħhom. Barra minn hekk, il-bdiewa żgħażagħ, l-artijiet u l-għelejjel tagħhom se jsofru ħafna aktar bħala riżultat tat-tibdil fil-klima fid-deċennji li ġejjin mill-kontropartijiet tagħhom li se jirtiraw fi ftit snin. Iż-żgħażagħ li jidħlu fil-professjoni jafu dan, u dan huwa rifless mill-fatt li 11 % biss tal-azjendi agrikoli kollha fl-UE huma mmexxija minn bdiewa taħt l-40 sena. B’kuntrast ma’ dan, 57.6 % tal-maniġers tal-azjendi agrikoli tal-UE għandhom mill-inqas 55-il sena, u dan jenfasizza kif id-demografija tal-età hija żbilanċjata fil-professjoni. Kif irrapportat f’din il-ħarsa ġenerali globali mill-BBC, mill-pajjiżi kollha tal-UE, Ċipru juri din id-disparità l-aktar. Għal kull bidwi taħt l-età ta’ 35 sena, hemm 33 bidwi ‘l fuq minn 65 sena.

Bir-rikonoxximent ta’ dawn l-ispejjeż operattivi ogħla, u ż-żieda fl-inċertezza li se jkollhom in-nixfiet u fatturi ambjentali oħra, il-bdiewa tagħna u l-komunitajiet rurali li jgħixu fihom jeħtieġu aktar attenzjoni, investiment u stabbiltà finanzjarja biex isostnu lilhom infushom u, b’estensjoni, jappoġġawna lkoll. Huwa biss wara dan li l-professjoni tista’ terġa’ tingħata l-ħajja u ssir mixtieqa.  

Farmer in field with cow

Minħabba dawn ir-raġunijiet, din l-ECI hija appoġġjata u promossa minn diversi assoċjazzjonijiet u organizzazzjonijiet agrikoli Ewropej: Avec (laħam tat-tjur); CarniSostenibili; CLITRAVI (laħam ipproċessat); Euro Foie Gras, The European Livestock Voice; FEAP (akkwakultura), The International Fur Federation, UECBV (laħam u bhejjem), u Verband der Deutschen Lederindustrie e.V (assoċjazzjoni Ġermaniża tal-ġilda).

Telf tal-Kulturi u t-Tradizzjonijiet Rurali

Il-futur taż-żoni rurali madwar l-UE jiddependi, fil-biċċa l-kbira, fuq iż-żgħażagħ tagħha. Madankollu, madwar l-UE, iż-żgħażagħ qed jitilqu mill-kampanja biex jistudjaw, jaħdmu, u jgħixu fil-bliet. Kif juri rapport reċenti minn Tuomas Kuhmonen, direttur tar-riċerka f’Finland Futures Research Centre (FFRC), f’aktar okkażjonijiet milli wieħed jassumi, din it-tranżizzjoni sseħħ mhux minħabba li l-bliet joffru kull xewqa taż-żgħażagħ (fatturi ta’ attrazzjoni) iżda pjuttost minħabba li ż-żona lokali tagħhom ma tistax tipprovdi opportunitajiet ekonomiċi komparabbli mill-bogħod (fatturi ta’ spinta). Dan it-telf ta’ ħaddiema rurali żgħażagħ għal nuqqas ta’ kompetittività ekonomika huwa l-akbar kontributur għad-depopolazzjoni rurali u huwa eżempju tal-fenomenu migratorju msejjaħ eżodu ta’ mħuħ.

B’mod kruċjali, id-depopolazzjoni rurali thedded it-telf ta’ prattiki tal-wirt kulturali, tradizzjonijiet rurali u, f’xi każijiet, lingwi minoritarji jew djaletti. Madwar l-UE, hemm festivals lokali, ċelebrazzjonijiet u fdalijiet kwirki ta’ sekli tal-passat li huma sostnuti min-nies tal-lokal li jispikkaw fit-tkomplija tal-istorja rikka taż-żona tagħhom. Sfortunatament, hekk kif iż-żgħażagħ tar-reġjuni rurali jħossuhom taħt pressjoni biex jitilqu, it-tradizzjonijiet li ddefinixxew u żammew dawn iż-żoni uniċi għal żmien twil jiddgħajfu sakemm jintilfu għal dejjem.

L-UE bir-raġun tagħti valur enormi lid-diversità tan-nies tal-Ewropa u l-esperjenzi tagħhom. U filwaqt li huwa naturali li xi tradizzjonijiet jonqsu mill-prattika minħabba li ż-żminijiet baqgħu għaddejjin, bħalissa qed ngħixu matul perjodu ta’ telf tal-massa ta’ prattiki ta’ wirt kulturali f’żoni rurali madwar l-UE kollha — u kollha kemm huma minħabba kawżi ekonomiċi sottostanti simili. Jistħoqqilhom li jiġu miġġielda.

Green Tractor in Farming Field

Għeluq

Fuq il-wiċċ, jista’ jidher stramb li l-wirt kulturali rurali jiġi akkoppjat ma’ tħassib għas-sigurtà tal-ikel — iżda l-persuni affettwati huma fil-biċċa l-kbira fl-istess grupp, u s-soluzzjonijiet iġorru wkoll ħafna kollegamenti. Dan kollu jwassal għall-investiment f’żoni rurali u għall-arrikkiment tagħhom. Jeħtieġ li nagħmluhom mixtieqa u affordabbli għall-ħaddiema żgħażagħ interessati fil-karrieri tal-biedja u li nużaw il-politika biex nuru li l-biedja rurali hija rrispettata u vvalutata daqs ix-xogħol ibbażat fuq il-bliet.

Għalhekk, biex nippreservaw dak li jagħmel ir-reġjuni rurali tagħna uniċi għall-ġenerazzjonijiet futuri u biex niżguraw is-sostenibbiltà tal-komunitajiet li jipproduċu l-ikel madwar l-UE, neħtieġu impenn akbar tal-UE biex nippromwovu agrikoltura profittabbli, wirt reġjonali, tkabbir sostenibbli fiż-żoni rurali, u ngħollu l-istandards tal-għajxien rurali.

Ħu azzjoni issa! 

Il-kampanja se tibqa’ għaddejja sa Novembru 2023, u ċ-ċittadini tal-UE li jiffirmaw l-ECIs jistgħu jiffirmaw din l-Inizjattiva fuq: www.protectruralheritage.eu

Żur il-paġna uffiċjali tal-inizjattiva hawnhekk: https://citizens-initiative.europa.eu/initiatives/details/2022/000007_en

 

 

Kontributuri

Harry Matthews

Harry Matthews huwa professjonist tal-affarijiet pubbliċi tal-UE b’Pariri ta’ Lykke u jaħdem fil-politika agrikola. Huwa għandu rwol ta’ koordinazzjoni fil-kampanja għall-Protezzjoni tal-Wirt Kulturali, is-Sigurtà tal-Ikel u l-Provvista tal-UE, fejn jappoġġa lill-organizzaturi tal-ECI biex jifhmu l-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-UE. Harry sar konxju tal-kwistjonijiet li din l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej tenfasizza matul l-ewwel impjieg tiegħu fit-turiżmu rurali Skoċċiż u minn dak iż-żmien kien passjonat biex jiżgura li ż-żoni rurali ma jitħallewx lura. 

Ħalli kummment

Biex tkun tista’ żżid il-kummenti, għandek bżonn tawtentika jew tirreġistra.
Dikjarazzjoni ta’ ċaħda ta’ responsabbiltà: L-opinjonijiet espressi dwar il-Forum tal-ECI jirriflettu biss il-fehma tal-awturi tagħhom u bl-ebda mod ma jistgħu jitqiesu li jirriflettu l-pożizzjoni tal-Kummissjoni Ewropea jew tal-Unjoni Ewropea.
Lest biex tirreġistra l-inizjattiva tiegħek?

Trid tappoġġja inizjattiva? Għandek bżonn tkun taf aktar dwar inizjattivi attwali jew passati?