Chuig an bpríomhábhar
Fóram an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh

Tá sé de chumhacht ag gníomhaíocht dhaonlathach daonlathas an Aontais a chosaint ar ollfhaireachas bithmhéadrach

Arna nuashonrú an: 23/08/2021

Agus lucht dlí na hEorpa ag iarraidh dlí stairiúil nua a mholadh chun an intleacht shaorga a rialáil níos déanaí an mhí seo, is práinní ná riamh an gá do shaoránaigh an Aontais dul i ngleic leis na tionchair a bhíonn ag teicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn ar an tsochaí, agus tá an méid sin á thairiscint ag ár dTionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh. D’fhéadfadh sé a bheith deacair do dhaoine a fháil amach conas is féidir lena dtuairimí difear a dhéanamh ar phróisis chinnteoireachta a bhfuil cuma fhada orthu. Faoi láthair, tá teicneolaíochtaí bithmhéadracha amhail aitheantas aghaidhe á n-úsáid ar fud na hEorpa ar bhealaí ar féidir leo an bonn a bhaint den daonlathas agus saoirse daoine a shárú. Mar fhreagairt air sin, leis an tionscnamh ‘Tionscnamh na sochaí sibhialta chun cleachtais ollfhaireachais bhithmhéadracha a thoirmeasc’, baintear leas as cumhacht na saoránach ar mhórscála chun fíorathrú reachtach a éileamh.

Identi

I suirbhé a reáchtáil Parlaimint na hEorpa agus an Coimisiún Eorpach ag deireadh na bliana 2020, fuarthas amach go bhfuil “éileamh ar fhormhór mór na nEorpach (92 %) ar fud na mBallstát go bhfuil guth na saoránach ‘á gcur san áireamh níos mó i gcinntí a bhaineann le todhchaí na hEorpa’.” Tá daonlathas – toil na ndaoine – ar cheann de na colúin ar a luíonn an AE. An smaoineamh go bhfuil tíortha na hEorpa níos láidre, agus gur féidir linn oibriú le chéile ar mhaithe leis an tsíocháin, leis an gcobhsaíocht, leis an rathúnas agus leis an tsaoirse, agus gur féidir sin a chiorrú ar chroílár shaol an Aontais. Ón taobh amuigh de, is cosúil go mbíonn imeaglú ar phróisis an Aontais – ní furasta teacht ar chomhaontú thar theorainneacha polaitiúla, cultúrtha agus geografacha, agus sin é an fáth go bhfuil sé chomh tábhachtach sin go n-idirghníomhaíonn an tAontas Eorpach chun a chinntiú go bhfuil na cinntí a dhéanann difear dár saol cothrom, dlisteanach agus cuimsitheach.

I mí Aibreáin seo, cuirfidh togra ón gCoimisiún Eorpach le haghaidh dlí uile-Aontais maidir le hintleacht shaorga tús le próiseas ilbhliantúil plé idir reachtóirí an Aontais Eorpaigh (FPEanna) agus ionadaithe ó gach Ballstát de chuid an Aontais. Is dócha go mbeidh an stair ar an gcéad réigiún ar domhan chun teicneolaíochtaí intleachta saorga a rialú go cuimsitheach. Mar sin féin, cé gur dúirt an Coimisiún Eorpach anuraidh gur mian leo “díospóireacht phoiblí leathan” a bheith acu maidir le húsáid na dteicneolaíochtaí intleachta saorga sin inár sochaí, is é fírinne an scéil go bhfuil go leor grúpaí ann nach raibh aon phlé ann, agus go bhfuil an t-eolas ar an intleacht shaorga agus ar an gcaoi ar féidir léi tionchar a imirt ar ár sochaithe íseal. Go háirithe, feicimid go bhfuil daoine ciníocha san Eoraip ar na daoine is dóichí a bheidh faoi réir cinntí AI agus cineálacha éagsúla faireachais, ach is lú seans go mbeidh tionchar acu i gcinntí faoi na dlíthe a rialaíonn forbairt agus úsáid AI.

Is ansin a thagann an feachtas uile-Eorpach'Reclaim Your Face' chun cosc a chur ar chleachtais ollfhaireachais bhithmhéadraigh isteach sa díospóireacht. Cé nach n-aontaíonn na saineolaithe i gcónaí leis an sainmhíniú ar ‘fhaisnéis shaorga’, tá sé ráite ag an gCoimisiún Eorpach go n-áireofar teicneolaíochtaí bithmhéadracha amhail aitheantas aghaidhe i raon feidhme an dlí IS atá ar na bacáin, arb é is aidhm dó rialacha a shocrú do raon leathan uirlisí agus teicneolaíochtaí a dhéanann anailís staidrimh ar shonraí trí algartaim de ghnáth chun cinntí nó réamh-mheastacháin a dhéanamh.

babio

Tá leas á bhaint as 44 eagraíocht um chearta digiteacha le blianta beaga anuas mar go bhfuil rialtais agus corparáidí tar éis glacadh le teicneolaíochtaí faireachais ollfhaireachais bhithmhéadracha – ar fud na hEorpa – níos mó ná riamh. Is iad teicneolaíochtaí bithmhéadracha na teicneolaíochtaí sin a phróiseálann sonraí faoi do chorp, faoi d’iompar, nó faoi shaintréithe íogaire eile aitheantais. Mar fhreagairt ar an úsáid mhéadaitheach a bhaintear as sonraí bithmhéadracha daoine sa ghnáthshaol laethúil le haghaidh faireachais ar bhealaí a d’fhéadfadh dochar a dhéanamh dóibh, sheol EDRi, in éineacht le 11 eagraíocht eile um chearta digiteacha, 'Reclaim Your Face'. Leathnaíodh an chomhghuaillíocht go dtí 58 grúpa, lena n-áirítear Ceardchumann, grúpaí frith-idirdhealaithe agus tionscnaimh um chearta an duine atá ag obair ar an leibhéal náisiúnta, ar an leibhéal Eorpach agus ar an leibhéal idirnáisiúnta.

Go háirithe, Reclaim Your Face (RYF) are campaigning against the specific use of biometric technologies in public space which unfairly single people out and which treat all as suspected as just for going about their daily life. Is foirmeacha ollfhaireachais iad sin, agus léiríonn anailís dhlíthiúil nach bhfuil siad i gcomhréir le rialacha an AE maidir le cearta an duine. Áirítear ar shamplaí úsáid ladrainn aitheanta aghaidhe a úsáidtear i gcoinne agóideoirí; Gairis ionsaitheacha súdreolaíocha a úsáid ar shráideanna; Nó na siopadóirí a aithint bunaithe ar a gcuid gait (an bealach a shiúlann siad).

An Reclaim Do chomhghuaillíocht Aghaidh atá i gceist faoi úsáidí den sórt sin de theicneolaíocht AI mar, mar a d’áitigh EDRi le déanaí, cruthaíonn siad na bonneagair foirfe le haghaidh faireachas mais neamhdhleathach ag stáit agus corparáidí, ag baint úsáide as féiniúlacht uathúil gach duine ina gcoinne. Mar shampla, úsáid a bhaint as ladrainn faireachais bhithmhéadraigh i gcoinne lucht agóide, is féidir le fórsaí póilíneachta daoine a imeaglú agus iad a dhíspreagadh óna nguthanna a ardú i gcoinne éagóir nó éilliú, mar gheall ar eagla go mbeadh iarmhairtí ann nó mar gheall ar an lipéad ‘tabhartóir’ a bheith orthu.

Mar shampla de bhrath ionsaitheach, d’úsáid údaráis áitiúla teicneolaíochtaí turgnamhacha súdrálacha chun idirghabháil a dhéanamh nuair a bhíonn duine ceaptha a bheith ionsaitheach, in ainneoin go bhfuil daoine a bhfuil dath iontu go comhsheasmhach agus go míchruinn ag baint le halgartaim mar dhaoine atá níos ionsaithí ná daoine bána. Nó sa sampla ollmhargaidh, is féidir gach ceannach agus idirghníomhaíocht a rianú, a chur le chéile, logáilte ar chomhad rúnda faoi gach duine aonair agus – más rud é nach maith le garda slándála conas a bhreathnaíonn duine – d’fhéadfaí iad a úsáid fiú chun cosc a chur orthu ó shiopaí áitiúla eile.

I ngach ceann de na samplaí sin, cailleann daoine a ndíth ainm i spásanna poiblí. Tá an ceart seo chun muid féin a choimeád príobháideach agus gan a bheith rianaithe thar am agus áit ríthábhachtach don daonlathas. Tugann sé cosaint do sceithirí agus d’fhoinsí iriseoireachta a chinntíonn go mbíonn preas Eorpach saor in aisce a bhfuil an chumhacht aige cuntas a thabhairt. Cuireann sé ar ár gcumas ár saol barántúil a choinneáil le muinín – mar shampla ár gcreideamh, ár ngnéas nó ár bhféiniúlacht inscne a chur in iúl go poiblí – gan an baol go mbainfear úsáid aisti inár gcoinne. Cuireann sé ar ár gcumas leas a bhaint as toimhde na neamhchiontachta, agus gan a bheith faoi réir faireachais ach amháin má tá cúis inchosanta leis. Is sochaí shláintiúil amháin ina bhfuil muid saor in aisce agus is féidir a bheith ag feidhmiú go neamhspleách. Tá sé ríthábhachtach dár ndaonlathas go seasaimid leis na saoirsí sin.

eciban

An Tionscnamh ó na Saoránaigh trí”Tionscnamh na sochaí sibhialta do thoirmeasc ar chleachtais faireachais bhithmhéadraigh“a éileamh, ceapadh é chun a áirithiú go ndéanfar ionadaíocht ar thoil na ndaoine i bpróiseas reachtach na hintleachta saorga, go háirithe nuair a thagann sé chun rudaí amhail cleachtais faireachais bhithmhéadracha a bhféadfadh tionchar ollmhór a bheith acu ar an daonlathas agus ar shaol an duine. Ba mhaith linn an deis a bheith againn deireadh a chur leis na húsáidí is díobhálaí a bhaintear as an teicneolaíocht roimh ré – gan an chuid is mó de na daoine a chur i gcrích – go tobann i ngach áit.

Agus bailíochtú mícheart faighte ag Euroscepticism ó imeacht na Ríochta Aontaithe as an Aontas Eorpach, tá sé níos tábhachtaí ná riamh go bhfuil muintir na hEorpa muiníneach as an tionscadal Eorpach. Ceann de na príomhbhealaí a bheidh ann is ea a fhios a bheith againn go n-éistítear lenár nguthanna agus go nglactar leo go dáiríre – agus go n-oibríonn ár ndaonlathas do chách, ní hamháin dóibh siúd a bhfuil cumhacht acu. Ciallaíonn sé sin leanúint d’infheistíocht a dhéanamh i bpróisis dhaonlathacha dhíreacha, amhail TESanna, agus feasacht orthu a mhéadú, go háirithe le pobail a eisiatar go stairiúil ó phróisis chinnteoireachta an AE. Go criticiúil, ciallaíonn sé freisin stop a chur le cleachtais amhail ollfhaireachas bithmhéadrach, a d’fhéadfadh a bheith ina mbagairt fhéideartha dár gcumas agóid a dhéanamh, muid féin a chur in iúl nó faisnéis a lorg. I ndeireadh na dála, troid chun an tAontas Eorpach mar eiseamláir den daonlathas a chaomhnú is ea an comhrac chun cleachtais faireachais bhithmhéadracha a thoirmeasc.

 

Séanadh: Na tuairimí a cuireadh in iúl maidir le Fóram na dtionscnamh ó na saoránaigh, is iad dearcadh a n-údar amháinatá iontu agus ní féidir iad a dhéanamh ar aon bhealach chunseasamh an Choimisiúin Eorpaigh ná seasamh an Aontais Eorpaigh a léiriú.

 

Ella

Rannchuiditheoirí

Ella Jakubowska Ella Jakubowska

Is oifigeach beartais agus feachtas é Ella ag an líonra um chearta digiteacha (EDRi). Roimhe sin, bhí sí ag obair do chomhlacht innealtóireachta agus teicneolaíochta agus ansin chaith sí am ag déanamh taighde ar chearta an duine, ar an teicneolaíocht agus ar an tsochaí ó dhearcadh socheolaíochta feimineach. Is sa Bhruiséil anois atá cónaí ar an Ríocht Aontaithe, Ella, áit a molann sí cearta digiteacha daoine a chosaint san Aontas Eorpach. 

Déan teagmháil léi ar an bhFóram!

Fág do thuairim

Le go mbeidh tú in ann nótaí tráchta a fhágáil, ní mór duit fíordheimhniúclárú.
Séanadh: Na tuairimí atá curtha in iúl ar Fhóram an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh, is é dearcadh a n-údar amháin a léiríonn siad agus ní féidir a thuiscint in aon chor go léiríonn siad seasamh an Choimisiúin Eorpaigh nó an Aontais Eorpaigh.
Réidh le do thionscnamh a chlárú?

Ag iarraidh tacú le tionscnamh? Tuilleadh eolais ag teastáil uait faoi thionscnaimh reatha nó faoi thionscnaimh a bhí ann cheana?