Przejdź do treści głównej
Forum europejskiej inicjatywy obywatelskiej

Działania demokratyczne mogą chronić demokrację UE przed masową inwigilacją biometryczną

Data aktualizacji: 23/08/2021

W związku z tym, że pod koniec bieżącego miesiąca europejscy prawodawcy zaproponowali nowe historyczne przepisy regulujące sztuczną inteligencję, potrzeba zaangażowania obywateli UE w wpływ powstających technologii na społeczeństwo jest pilniejsza niż kiedykolwiek, a nasza europejska inicjatywa obywatelska oferuje to właśnie. Obywatele mogą mieć trudności z wiedzą, w jaki sposób ich poglądy mogą wpłynąć na pozornie dalekosiężne procesy decyzyjne. Obecnie technologie biometryczne, takie jak rozpoznawanie twarzy, są wykorzystywane w całej Europie w sposób, który może podważać demokrację i naruszać wolności obywateli. W odpowiedzi na inicjatywę „Inicjatywa społeczeństwa obywatelskiego na rzecz zakazu praktyk masowej inwigilacji biometrycznej” wykorzystuje się siłę szeroko zakrojonych działań obywatelskich w celu wezwania do rzeczywistych zmian legislacyjnych.

Identi

Badanie przeprowadzone przez Parlament Europejski i Komisję Europejską pod koniec 2020 r. wykazało, że „nieznaczna większość Europejczyków (92 %) we wszystkich państwach członkowskich domaga się, aby głos obywateli był „w większym stopniu uwzględniany w decyzjach dotyczących przyszłości Europy”. Demokracja – wola obywateli – jest jednym z filarów, na których opiera się UE. Idea, że razem kraje Europy są silniejsze i że możemy współpracować na rzecz pokoju, stabilności, dobrobytu i wolności, odciąc od samego fundamentu istnienia UE. Z zewnątrz procesy UE mogą wydawać się zastraszające – trudno jest osiągnąć porozumienie ponad granicami politycznymi, kulturowymi i geograficznymi, dlatego tak ważne jest, aby UE angażowała obywateli w zapewnienie, aby decyzje mające wpływ na nasze życie były sprawiedliwe, zgodne z prawem i sprzyjały włączeniu społecznemu.

W kwietniu br., nadchodzącym wnioskiem Komisji Europejskiej dotyczącym ogólnounijnej ustawy o sztucznej inteligencji, zapoczątkuje wieloletni proces dyskusji unijnych prawodawców (w tym posłów do Parlamentu Europejskiego i przedstawicieli każdego państwa członkowskiego UE). UE prawdopodobnie stanie się pierwszym regionem na świecie, w którym kompleksowo uregulowano technologie sztucznej inteligencji. Chociaż Komisja Europejska oświadczyła w zeszłym roku, że chce „szerokiej debaty publicznej” na temat wykorzystania tych technologii AI w naszym społeczeństwie, rzeczywistość jest faktem, że wiele grup nie uczestniczyło w dyskusjach, a wiedza na temat tego, czym jest sztuczna inteligencja i jak może ona wpływać na nasze społeczeństwa, jest niska. W szczególności dostrzegamy, że ludzie rasowi w Europie są najbardziej skłonni podlegać decyzjom w sprawie sztucznej inteligencji i różnym formom nadzoru, ale w najmniejszym stopniu mogą mieć wpływ na decyzje dotyczące przepisów regulujących rozwój i wykorzystanie sztucznej inteligencji.

W tym właśnie miejscu w debacie wchodzi ogólnoeuropejskakampania „Odzyskiwanieżywności” mająca na celu zakazanie praktyk masowej inwigilacji biometrycznej. Chociaż eksperci nie zawsze zgadzają się co do definicji „sztucznej inteligencji”, Komisja Europejska stwierdziła, że technologie biometryczne, takie jak rozpoznawanie twarzy, zostaną włączone w zakres przyszłej ustawy o sztucznej inteligencji, której celem jest ustanowienie przepisów dotyczących szerokiego zakresu narzędzi i technologii, które zazwyczaj prowadzą analizę statystyczną danych za pomocą algorytmów w celu podejmowania decyzji lub przewidywania.

babio

Europejskie prawa cyfrowe (EDRi), sieć 44 organizacji zajmujących się prawami cyfrowymi, mobilizowały się w ostatnich latach, ponieważ – w całej Europie – rządy i korporacje coraz częściej stosują technologie masowej inwigilacji biometrycznej. Technologie biometryczne to technologie, które przetwarzają dane dotyczące ciała, Twojego zachowania lub innych wrażliwych cech identyfikacyjnych. W odpowiedzi na coraz częstsze wykorzystywanie danych biometrycznych ludzi w codziennym życiu do celów inwigilacji w potencjalnie bardzo szkodliwy sposób, EDRi wraz z 11 innymi organizacjami praw cyfrowych uruchomiła „Reclaim Your Face”. Do tej pory koalicja rozszerzyła się do 58 grup, w tym związków zawodowych, grup antydyskryminacyjnych i inicjatyw na rzecz praw człowieka działających na szczeblu krajowym, europejskim i międzynarodowym.

W szczególności Reclaim Your Face (Ryf) prowadzi kampanię przeciwko szczególnemu wykorzystywaniu technologii biometrycznych w przestrzeni publicznej, która niesprawiedliwie wyodrębnia ludzi i traktuje wszystkich jako podejrzanych tylko za codzienne życie. Są to formy masowej inwigilacji, a analiza prawna wykazała, że nie są one zgodne z przepisami UE dotyczącymi praw człowieka. Przykłady obejmują stosowanie dronów do rozpoznawania twarzy stosowanych przeciwko demonstrantom; stosowanie urządzeń do wykrywania agresji pseudonaukowej na ulicach; lub identyfikacji kupujących w oparciu o ich czek (sposób, w jaki się poruszają).

Koalicja „Reclaim Your Face” jest zaniepokojona takimi zastosowaniami technologii sztucznej inteligencji, ponieważ, jak niedawno twierdził EDRi, tworzą one idealną infrastrukturę umożliwiającą bezprawną masową inwigilację sprawowaną przez państwa i korporacje, wykorzystując unikalną tożsamość każdej osoby wobec nich. W przykładzie wykorzystywania dronów do inwigilacji biometrycznej przeciwko demonstrantom siły policyjne mogą zastraszać ludzi i zniechęcać ich do wyrażania opinii przeciwko niesprawiedliwości lub korupcji, strachu przed reperkusjami lub bycia „problemem”.

W przykładzie wykrywania agresji władze lokalne korzystały z technologii pseudonaukowych i eksperymentalnych, aby interweniować, gdy ktoś ma być agresywny, mimo że osoby o kolorze skóry są konsekwentnie i niedokładnie interpretowane przez algorytmy jako bardziej agresywne niż osoby białe. Lub w przykładzie supermarketukażdy zakup i interakcja można śledzić, sumować, zalogować do tajnych plików dotyczących każdej osoby i – jeżeli pracownik ochrony nie przypomina, jak wygląda dana osoba – potencjalnie wykorzystać nawet do zakazania im dostępu do innych lokalnych sklepów.

WE wszystkich tych przykładach ludzie tracą anonimowość w przestrzeni publicznej. To prawo do utrzymania się w życiu prywatnym i do tego, by nie być monitorowane w czasie i miejscu, ma kluczowe znaczenie dla demokracji. Chroni demaskatorów i źródła dziennikarskie, które zapewniają wolną prasę europejską, która może pociągać do odpowiedzialności. Pozwala nam bezpiecznie żyć autentyczne życie – np. publicznie wyrażać naszą religię, naszą seksualność lub tożsamość płciową – bez zagrożenia, że będzie ono dla nas wykorzystywane. Pozwala nam na skorzystanie z domniemania niewinności i poddanie się nadzorowi tylko wtedy, gdy istnieje ku temu uzasadniony powód. Zdrowe społeczeństwo to takie, w którym jesteśmy wolni i możemy działać w sposób autonomiczny. Dla naszej demokracji zasadnicze znaczenie ma utrzymanie takich wolności.

eciban

Europejska inicjatywa obywatelska „Reclaim Your Face”(„Inicjatywa społeczeństwa obywatelskiego na rzecz zakazu praktyk masowej inwigilacji biometrycznej”) ma na celu zapewnienie reprezentacji woli obywateli w procesie legislacyjnym dotyczącym sztucznej inteligencji, w szczególności w odniesieniu do takich kwestii jak praktyki masowej inwigilacji biometrycznej, które mogą mieć tak ogromny wpływ na demokrację i życie ludzi. Chcemy, aby można było powstrzymać najbardziej szkodliwe zastosowania technologii, zanim – bez jednoczesnej realizacji większości ludzi – będą one nagle wszędzie.

W związku z tym, że eurosceptycyzm jest niewłaściwie zatwierdzany po wyjściu Zjednoczonego Królestwa z UE, ważniejsze niż kiedykolwiek jest, by Europejczycy czuli się pewnie w projekcie europejskim. Jednym z kluczowych sposobów, w jaki się to stanie, jest świadomość, że nasze głosy są słuchane i traktowane poważnie oraz że nasza demokracja działa na rzecz wszystkich, a nie tylko dla tych, którzy mają władzę. Oznacza to dalsze inwestowanie w bezpośrednie procesy demokratyczne, takie jak europejskie inicjatywy obywatelskie, oraz zwiększanie świadomości na ich temat, zwłaszcza w społecznościach, które w przeszłości były wykluczane z procesów decyzyjnych UE. Krytycznie oznacza to również powstrzymanie praktyk takich jak masowa inwigilacja biometryczna, które mogą stanowić zagrożenie egzystencjalne dla naszej zdolności do protestowania, wyrażania opinii lub poszukiwania informacji. Walka o zakazanie praktyk masowej inwigilacji biometrycznej to ostatecznie walka o zachowanie UE jako płaszcza demokracji.

 

Zastrzeżenie prawne: Opinie wyrażone na forum europejskiej inicjatywy obywatelskiej odzwierciedlają wyłącznie punkt widzenia ich autorów iw żaden sposób nie mogą byćutożsamiane ze stanowiskiemKomisji Europejskiej ani Unii Europejskiej.

 

Ella

Autorzy

Ella Jakubowska

Ella jest urzędnikiem ds. polityki i kampanii w ramach europejskiej sieci praw cyfrowych (EDRi). Wcześniej pracowała w przedsiębiorstwie inżynieryjno-technologicznym, a następnie zajmowała się badaniem związków między prawami człowieka, technologią i społeczeństwem z perspektywy socjologii feministycznej. Ella, obywatelka Wielkiej Brytanii, mieszka obecnie w Brukseli, gdzie zajmuje się rzecznictwem ochrony praw cyfrowych mieszkańców Unii. 

Skontaktuj się z nią na forum!

Napisz komentarz

Aby dodać uwagi, należy się uwierzytelnić lub zarejestrować.
Zastrzeżenie prawne: Opinie wyrażone na forum europejskiej inicjatywy obywatelskiej odzwierciedlają wyłącznie punkt widzenia ich autorów i w żaden sposób nie mogą być utożsamiane ze stanowiskiem Komisji Europejskiej ani Unii Europejskiej.
Chcesz przystąpić do rejestracji inicjatywy?

Zamierzasz poprzeć inicjatywę? Szukasz informacji o trwających lub zakończonych inicjatywach?