Prejsť na hlavný obsah
Fórum európskej iniciatívy občanov

Za lepšiu budúcnosť, Za ekologickejšiu Európu

Dátum aktualizácie: 08/07/2021

Naša európska iniciatíva občanov s názvomGreen Garden Roof Topsje v súlade s našou víziou vrátiť prírodné zelené oblasti do miest, poskytnúť viac priestoru a biotopu zvieratám ako vtákom a hmyzu premenou nevyužitých, sivých, horúcich striech na zelené zdravé lokality s cieľom ochladiť naše mestá nadol, produkovať kyslík a zvýšiť prepážku. Lepšia budúcnosť, ekologickejšia Európa a udržateľný spôsob, ako zaručiť dobrú koexistenciu medzi ľudskými potrebami a starostlivosťou o životné prostredie: toto je to, o čo sa zasadzujeme.

Našimi menami sú Almog Yoana a Negev Raphael SADe, obaja sme z Nemecka a získali sme skúsenosti v Izraeli, Holandsku a Španielsku. Naša iniciatíva „Zelené záhradné strechy“ začala zbierať podpisy 26. mája 2021. Na to, aby sme túto myšlienku premenili na realitu, sme okolo nás zhromaždili sedem veľkých jednotlivcov, ktorí sú členmi našej európskej iniciatívy občanov, a spoločne sme úspešne spustili našu iniciatívu na zmenu našej budúcnosti k lepšiemu. 

Green

Jadrom nášho plánu je využiť existujúci a nevyužitý priestor nachádzajúci sa na plochých strechových vrchoch kancelárskych budov v mestách. Cieľom je vytvoriť zelené záhrady na týchto strechách s cieľom a víziou dosiahnuť ekologickejšiu Európu. Významne to prispeje k najnaliehavejšiemu problému, ktorému čelíme, konkrétne k zmene klímy. Inštalácia strechy zelenej záhrady sa bude líšiť v závislosti od podnebia jednotlivých krajín a hmotnosti, ktorú sú strechy schopné udržať. Pokiaľ ide o druhy flóry, ktorá bude strecha zelenej záhrady pozostávať z podnikov, nebude existovať vyčerpávajúci zoznam, ktorý získajú odborné znalosti pri rozhodovaní o tom, ktoré prvky na strechách sa majú zaviesť, pričom sa uzná a dodrží príslušné usmernenia.

V záujme dosiahnutia ekologickejšej Európy je cieľom našej iniciatívy vytvoriť právny predpis EÚ. Náš návrh Európskemu parlamentu presadzuje našu iniciatívu vytvorením nariadenia EÚ, ktoré sa bude vzťahovať na všetky členské štáty Európskej únie. Presadzovanie našej európskej iniciatívy občanov bude mať významný pozitívny vplyv na naše životné prostredie, čo povedie k zlepšeniu zmeny klímy prostredníctvom zníženia globálneho otepľovania, látok znečisťujúcich vodu a ďalších otázok vyplývajúcich zo súčasnej environmentálnej krízy. 

V prípade, že podniky využívajú prázdny a nevyužitý priestor na svojich strechách a premieňajú ho na zelenú oblasť, pozitívne aspekty v mestských mestách budú efektívne a v krátkom čase k nim dôjde. Konkrétnejšie, vzduch sa bude čistiť, dažďová voda bude tlmená rastlinami, ktoré sa vyhnú problémom s odvodňovaním, ušetria spotrebu energie, podporia biodiverzitu v mestách, znížia teplotu okolia a teploty v interiéri budú chladnejšie.

Environmentálne prínosy preto nie sú jedinými faktormi, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v našej iniciatíve. Premenou prázdnych a šedých strechových vrcholov v mestách na zelený povrch sa uznávajú a pokrývajú ďalšie kľúčové faktory, konkrétnejšie hospodárske, sociálne a ekologické aspekty. Pri zameraní sa na hospodársku perspektívu to zohráva významnú úlohu, ktorá je kľúčovým prvkom fungovania Európskej únie. Hospodársky záujem je preto základným faktorom realizácie a aktuálnosti našej iniciatívy.   

Pri realizácii našej myšlienky a vízie sme zohľadnili tri dôležité prvky, a to podniky, občanov a vlády. Z pohľadu korporácií budú existovať značné výhody, ktoré možno určiť takto:

  • Dobrá povesť konkrétnej spoločnosti, pretože v porovnaní s inými spoločnosťami získa body z hľadiska udržateľnosti;
  • Zvýši sa motivácia zamestnancov, ktorí sa môžu zúčastniť na projekte „Green Garden Rooftop“, čo bude mať pozitívny vplyv na produktivitu spoločnosti;
  • Vládna pomoc, keďže vlády podporia konkrétne spoločnosti poskytnutím určitého daňového úveru na konci fiškálneho roka.

Pokiaľ ide o sociálny aspekt, zamestnanci spoločnosti sú dôležitou a podstatnou súčasťou projektu. Zamestnanci môžu vykonávať dobrovoľnícku činnosť raz mesačne alebo viac v závislosti od požiadaviek príslušnej zelenej záhrady. Týmto spôsobom sa z pohľadu zamestnanca jednotlivec aktívne zapája do environmentálnej krízy a podporuje ju, pričom jeho sebaúcta sa zvýši tým, že bude mať možnosť konať a nebude cítiť bezmocnosť.

Pokiaľ ide o pozíciu vlády, vládna rada bude zodpovedná za podporu tejto myšlienky tým, že povzbudí podniky, aby sa aktívne zúčastňovali na projekte. Vzhľadom na to, že environmentálna kríza má v súčasnosti a ešte viac v nadchádzajúcom desaťročí obrovský vplyv na našu spoločnosť a hospodárstvo, domnievame sa, že táto vládna podpora sa môže odraziť v daňových úľavách v každom rozpočtovom roku.

green 2

Obrázok 1: Prízemné O-územné kraje v Európskej únii v rokoch 2014 až 2018 (Európska environmentálna agentúra, 2021 – prehľady o znečisťovaní ovzdušia pre jednotlivé krajiny)

Obrázok 1 znázorňuje látky znečisťujúce ovzdušie, konkrétne Os v období rokov 2014 až 2018, pokiaľ ide o percentuálny podiel. Zameranie sa na znečistenie ovzdušia na základe skutočnosti, že znečistenie ovzdušia je kritickým problémom, ktorému v súčasnosti čelíme v mestách na celom svete. Z rôznych znečisťujúcich látok sú najproblematickejšími výrazmi, ktorým Európa čelí, tieto pojmy: Častice tuhých znečisťujúcich látok (PMŻ), oxidy dusíka (NOŻ) a ozón (O-A). Je dôležité poznamenať, že znečistenie ovzdušia je miestnou, regionálnou a cezhraničnou otázkou, ktorá vedie k viacerým negatívnym dôsledkom a vplyvom uvedeným nižšie.

pic3

Na záver konštatujeme, že sa zameriavame na environmentálnu krízu a na zmenu klímy. Je známe, že naše životné prostredie nie je v dobrom stave. V priebehu rokov sa objavilo niekoľko problémov, ako napríklad antropogénna zmena klímy, úbytok stratosférického ozónu, acidifikácia povrchových vôd, ničenie tropických lesov, úbytok a vyhynutie druhov a precipitálny pokles biodiverzity. Musíme prehodnotiť a nájsť spôsoby, ako zvýšiť povedomie o environmentálnych problémoch a ako dosiahnuť zdravú rovnováhu medzi našou spoločnosťou, hospodárstvom a ochranou našej planéty. Je na nás, mladej generácii, aby sme sa postavili a dosiahli zmenu.

Na záver s radosťou počúvame od vás vaše nápady, vaše odporúčania, ako môžeme všetci spolupracovať a urobiť z nášho sveta lepšie miesto. Okrem toho by sme ocenili Vašu podporu a stali sa súčasťou tejto veľkej iniciatívy podpísaním našej európskej iniciatívy občanov. Na tejto stránke nájdete odkaz:

https://eci.ec.europa.eu/017/public/#/screen/home 

#Bettertogether

Naša európska iniciatíva občanov (EIO), „Zelená záhrada“ – https://eci.ec.europa.eu/017/public/#/screen/home

Webová stránkahttps://www.greengardenrooftops.com/ 

Sociálne médiá – Instagram: iniciatíva ggrt_eu Initiative, Twitter: @garden_tops.

Almog

Prispievatelia

ALMOG Yoana SADe

Z hľadiska vzdelávania magisterský titul v odbore fiškálna ekonómia na Maastrichtskej univerzite v Holandsku. Dvojitý bakalársky titul v odbore podniková správa a účtovníctvo. Z odborného hľadiska študent Intercompany a hotovostného účtovníka na účtovnom oddelení Intel. Stáž ako študentka na odbore rozpočtovej kontroly v projekte izraelského parlamentu „Kneset“. Pokiaľ ide o dobrovoľníctvo, dobrovoľnícka práca v rámci SPCA, ako aj účasť na „klube nehnuteľností“ a „Liberal Club“ univerzity. V súčasnosti je zástupcom a zakladateľom európskej iniciatívy občanov s názvom Green Garden Roof Tops.

Odoslať komentár

Aby ste mohli pridávať poznámky, musíte sa prihlásiť alebo zaregistrovať.
Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti: Názory vyjadrené na Fóre európskej iniciatívy občanov odrážajú výlučne stanovisko ich autorov a v žiadnom prípade ich nemožno považovať za názory odrážajúce stanovisko Európskej komisie alebo Európskej únie.