Přejít na hlavní obsah
Fórum evropské občanské iniciativy

Pro lepší budoucnost, pro zelenější Evropu

Datum aktualizace: 08/07/2021

Naše evropská občanská iniciativa „Zelená zahradní střecha“ sledujenaši vizi návratu přírodních zelených ploch do měst, poskytnutí většího prostoru a stanovišť zvířatům jako ptákům a hmyzu přeměnou nevyužitých, šedých, horkých střech na zelená zdravá místa, která ochlazují naše města, produkují kyslík a posilují transpiraci. Lepší budoucnost, zelenější Evropa a udržitelný způsob, jak zaručit dobrou koexistenci mezi lidskými potřebami a péčí o životní prostředí: to je to, za co stojíme.

Našimi jmény jsou Almog Yoana a Negev Raphael SADe, oba pocházejí z Německa a nashromáždili jsme zkušenosti z Izraele, Nizozemska a Španělska. Naše iniciativa „Zelené střešní zahrady“ zahájila sběr podpisů dne 26. května 2021. Abychom naši myšlenku proměnili v realitu, shromáždili jsme sedm skvělých jednotlivců kolem nás, kteří jsou členy skupin naší evropské občanské iniciativy, a společně jsme úspěšně zahájili naši iniciativu, jejímž cílem je změnit naši budoucnost k lepšímu. 

Green

Jádrem našeho plánu je využití stávajícího a nevyužitého prostoru, který se nachází na plochých střechách kancelářských budov ve městech. Záměrem je vytvořit na těchto vrcholových plochách zelené zahrady s cílem a vizí dosáhnout zelenější Evropy. To zásadním způsobem přispěje k řešení nejnaléhavějšího problému, s nímž se potýkáme, konkrétně změny klimatu. Instalace špiček zelených zahradních střech se bude lišit v závislosti na klimatu jednotlivých zemí a na hmotnosti, kterou střešní střechy dokážou udržet. Pokud jde o druhy flóry, nebude existovat taxativní seznam, v němž se bude střecha zelené zahrady skládat z podniků, které získají odborné znalosti, aby mohly rozhodnout, které prvky na střechách budou zavedeny, přičemž budou uznány a dodržovány příslušné pokyny.

V zájmu dosažení zelenější Evropy je cílem naší iniciativy vytvořit právní předpis EU. Náš návrh Evropskému parlamentu prosazuje naši iniciativu zavedením nařízení EU, které se bude vztahovat na všechny členské státy v Evropské unii. Prosazování naší evropské občanské iniciativy bude mít významný pozitivní dopad na naše životní prostředí, což povede ke zlepšení změny klimatu snížením globálního oteplování, látek znečišťujících vodu a dalších problémů vyplývajících ze současné environmentální krize. 

V případě, že korporace využívají prázdný a nevyužitý prostor, který se nachází na jejich střechách, a přeměňují jej na zelenou plochu, budou pozitivní aspekty v městských městech účinné a vyvstanou v krátké době. Konkrétně bude čištěn vzduch, dešťová voda bude zatěžována elektrárnami, které se vyhýbají odvodňování, sníží spotřebu energie, podpoří biologickou rozmanitost ve městech, sníží teplotu prostředí a zchladí vnitřní teploty.

Přínosy pro životní prostředí proto nejsou jedinými faktory, které hrají v naší iniciativě důležitou úlohu. Přeměnou prázdných a šedých střech ve městech na zelený povrch jsou uznány a pokryty další klíčové faktory, konkrétně hospodářské, sociální a ekologické aspekty. Pokud se zaměřujeme na hospodářské hledisko, hraje to významnou úlohu, která je klíčovým prvkem fungování Evropské unie. Hospodářský zájem je proto zásadním faktorem pro výkonnost a realizaci naší iniciativy.   

Při realizaci naší myšlenky a vize jsme zohlednili tři důležité prvky, a to korporace, občany a vlády. Z pohledu korporací budou existovat znatelné výhody, které lze určit takto:

  • Pověst konkrétní společnosti, neboť ve srovnání s jinými společnostmi získá body z hlediska udržitelnosti;
  • Zvýší se motivace zaměstnanců, kteří se mohou projektu zelené zahrady účastnit, což bude mít na oplátku pozitivní dopad na produktivitu podniku;
  • Státní podpora, neboť vlády budou podporovat konkrétní korporace tím, že na konci rozpočtového roku poskytnou určitou slevu na dani.

Pokud jde o sociální aspekt, zaměstnanci korporace jsou důležitou a podstatnou součástí projektu. Zaměstnanci mohou vykonávat dobrovolnickou činnost jednou měsíčně nebo více v závislosti na potřebách dotyčné zelené zahrady. Z pohledu zaměstnance se tak jednotlivec aktivně podílí na environmentální krizi a podporuje ji, jeho sebeúcta se zvýší tím, že bude mít možnost jednat a necítí se bezmocnost.

Pokud jde o postoj vlády, ta bude zodpovědná za podporu této myšlenky tím, že povzbudí společnosti k aktivní účasti na projektu. Vezmeme-li v úvahu, že environmentální krize má obrovský dopad na naši společnost a hospodářství, dnes a ještě více v nadcházejícím desetiletí, domníváme se, že tato vládní podpora se může promítnout do daňových úlev v každém rozpočtovém roce.

green 2

Obrázek 1: Přízemní O-krajinské kraje v Evropské unii v letech 2014 až 2018 (Evropská agentura pro životní prostředí, 2021 – Fakta a čísla o znečištění ovzduší o jednotlivých zemích)

Obrázek 1 znázorňuje látky znečišťující ovzduší, tj. látky O mezi lety 2014 a 2018 z hlediska procentního podílu. Důraz na znečištění ovzduší vyplývá ze skutečnosti, že znečištění ovzduší je kritickým problémem, kterému v současné době čelíme kolem měst po celém světě. Ze všech různých znečišťujících látek jsou nejproblematičtějšími pojmy, kterými se Evropa zabývá: Tuhé znečišťující látky, oxidy dusíku (NO) a Ozóny (O). Je důležité poznamenat, že znečištění ovzduší je místní, regionální a přeshraniční problém, který má několik negativních důsledků a dopadů uvedených níže.

pic3

Závěrem lze říci, že se zaměřujeme na environmentální krizi a na změnu klimatu. Je známo, že naše životní prostředí není v dobrém stavu. V průběhu let se objevilo několik problémů, jako je antropogenní změna klimatu, vyčerpávání stratosférického ozonu, acidifikace povrchových vod, ničení tropických lesů, vyčerpávání a vymírání druhů a srážkový pokles biologické rozmanitosti. Musíme přehodnotit a najít způsoby, jak zvýšit povědomí o environmentálních problémech a jak udržovat zdravou rovnováhu mezi naší společností, ekonomikou a ochranou naší planety. Je na nás, mladé generaci, abychom se postavili a dosáhli změny.

V neposlední řadě bychom rádi vyslechli od vás, Vašich nápadů, doporučení, jak můžeme všichni spolupracovat a učinit z našeho světa lepší místo. Kromě toho bychom ocenili Vaši podporu a účast na této skvělé iniciativě podpisem naší evropské občanské iniciativy. Tento odkaz naleznete níže:

https://eci.ec.europa.eu/017/public/#/screen/home 

#Bettertogether

Naše evropská občanská iniciativa, „Zelené střešní zahrady“ – https://eci.ec.europa.eu/017/public/#/screen/home

Internetové stránkyhttps://www.greengardenrooftops.com/ 

Sociální média – Instagram: iniciativa ggrt_eu – Twitter: @garden_tops.

Almog

Přispěvatelé

ALMOG Yoana SADe

Z hlediska vzdělávání magisterský titul v oboru fiskální ekonomie na Maastrichtské univerzitě, Nizozemsko. Dvojitý bakalářský titul v oboru podnikové správy a účetnictví. Z profesního hlediska studentka mezipodnikového a peněžního účetnictví v oddělení účetnictví společnosti Intel. Stáž jako student na oddělení rozpočtové kontroly v rámci projektu izraelského parlamentu „Knesset“. Pokud jde o dobrovolnictví, dobrovolnická činnost v rámci SPCA se rovněž účastnila „Real Estate Club“ a „Liberálního klubu“ univerzity. V současné době je zástupcem a zakladatelem evropské občanské iniciativy „Green Garden Roof Tops“.

Připojit komentář

Chcete-li vkládat připomínky, musíte provést ověření identity nebo se zaregistrovat.
Prohlášení o vyloučení odpovědnosti: Vyjádření uvedená na Fóru evropské občanské iniciativy odrážejí pouze názory jejich autorů a nelze je v žádném případě považovat za vyslovení postoje Evropské komise nebo Evropské unie.
Jste připraveni zaregistrovat vlastní iniciativu?

Chcete některou z iniciativ podpořit? Potřebujete více informací o probíhajících nebo uzavřených iniciativách?